Follow @SStamellos

17 Δεκ 2008

Η απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αινιάνων 2 - Λαμία
Ταχ Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Πλατιά Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο : 22310-33712
Fax : +302231067849

Λαμία 4 -12 - 2008
Αρ. Πρωτ. 8590

ΠΡΟΣ : Οικολόγοι Πράσινοι
Πλούτωνος 1
ΛαμίαΘΕΜΑ: “Απάντηση σε αίτηση”Σε απάντηση της από 22-10-08 αίτησής σας, σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο το αριθμ. 8129/08 και το αριθμ. 8682/08 έγγραφα της Υπηρεσίας μας, για ενημέρωσή σας.-Ε.Ν.-
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αινιάνων 2 - Λαμία
Ταχ Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Καναούτης Ιωαν
Τηλέφωνο : 22310-33712

Λαμία 16 -10 - 2008
Αρ. Πρωτ. 8129

ΠΡΟΣ: Την εταιρεία MACOLIVE
10ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Στυλίδας
Καποδιστρίου 30-Ενταύθα

ΚΟΙΝ: 1. Δ/νση Ανάπτυξης
Αρκαδίου 8-Λαμία
2. Δ/νση Χωροταξίας
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8-Λαμία
3. Δ/νση Αγροφυλακής
Λεωσθένους 7-Λαμία
4. κον Βούλγαρη Αθανάσιο
35300-Αγ. Μαρίνα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας
Τυποποίησης και συσκευασίας βρώσιμ
ης ελιάς»

Σχετ. α) Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε
β) Ν. 3325/11-3-2005
γ) Η από 12-9-2008 αίτηση παραπόνων
δ) Αρ. 8352/15-9-2008 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας-Περ/ντος
ε) Αρ. 7446/19-9-2008 άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων
στ) Αρ. 7100 Σχετ 7361/29-9-2008 έγγραφό μας με συνημμένη την από
16-9-2008 έκθεση υγειονομικής επιθεωρήσεως
ζ) Αρ. Δ.Α./Φ.14.1445/3506/2-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
η) Η από 14-10-2008 επιτόπια υγειονομική έρευνα


Ι. Μετά από παράπονα και επιτόπια υγειονομική έρευνα που έκαναν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας στο 10o χλμ της ΠΕΟ Λαμίας-Στυλίδας διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας βρώσιμης ελιάς που διατηρείτε, αποχετεύονταν σε παρακείμενο αύλακα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και κινδύνων σε βάρος της Δημόσιας Υγείας.
ΙΙ. Η ανωτέρω διάθεση στην επιφάνεια του εδάφους αποτελεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας άδειας υπεδάφιας διάθεσης υγρών αποβλήτων.
ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε άμεσα από τη λήψη του παρόντος να διακόψετε τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον παρακείμενο αύλακα και να συμμορφωθείτε με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας
IV. Η Δ/νση Ανάπτυξης στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείτε για τις δικές της ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3325/11-3-2005-Ε.Ν.-
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ

Και να το αποτέλεσμα αυτής της επιστολής της Διεύθυνσης Υγείας. Ένας ωραίος αγωγός - αυλάκι να οδηγεί τα λύματα στο Μαλιακό για να τρέφονται τα νεαρά ψάρια στο λιβάρι!!!

διαβάστε περισσότερα...

15 Δεκ 2008

Αποκατάσταση λατομικών χώρων
με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας

Αλήθεια περιμένει ο κ Κιλτίδης από τις διαλυμένες δασικές υπηρεσίες, χωρίς προσωπικό και δασολόγους, να ανταποκριθούν στην ευθύνη αυτή; Η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα λατομεία είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις. Άρα λοιπόν από αύριο επιστολές και υπομνήματα στις δασικές υπηρεσίες για τα εγκαταλειμμένα λατομεία αλλά και σ' αυτά που λειτουργούν, όπως στη Λαμία, με άδεια αποκατάστασης...


Εγκύκλιο διαταγή από Κιλτίδη σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων - 9/12/2008 Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο διαταγή στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Δασών της Περιφέρειας και στις Επιθεωρήσεις Δασών, σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων.

Ο κ. Υφυπουργός αφού επισημαίνει ότι η μη αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον και στο δασικό χώρο και έχει δημιουργήσει μια μόνιμη υποβάθμιση στα οικεία δασικά οικοσυστήματα, ζητά από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να εφαρμόσουν πιστά την κείμενη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα σε μελέτες – εργασίες αποκατάστασης των λατομικών χώρων.
Συγχρόνως δε ζητά από τις Δασικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν τη Δασική Νομοθεσία σε περιπτώσεις λατομείων που έχουν εγκαταλειφθεί από λατόμους, κινώντας τη διαδικασία έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής και αποδίδοντας το προβλεπόμενο ποσό αυτής στον Ειδικό Φορέα Δασών προκειμένου να υλοποιηθούν υπ΄ευθύνη τους τα έργα αποκατάστασης, καθώς και να επιβλέπουν άμεσα την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε λειτουργούντα λατομεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Το κείμενο της εγκύκλιας διαταγής του κ. Υφυπουργού σας επισυνάπτεται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.& ΠΡΟΣΤ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ&
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ: 210-2124661
Τηλεομοιοτυπία: 210-5244135

Αθήνα 9/12/2008
Αρ. Πρωτ: Οίκ

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Δ/ νσεις Περιφερειών
1. Δ/νσεις Δασών Περιφερειών
Έδρες τους
2. Επιθεωρήσεις Δασών
Έδρες τους

Θέμα: «Αποκατάσταση λατομικών χώρων»


Σε πολλές δασικές περιοχές της χώρας υφίστανται ανενεργά λατομεία μη αποκατεστημένα, των οποίων η παρουσία αποτελεί ανοιχτή πληγή για το φυσικό περιβάλλον και το ελληνικό τοπίο.

Η περιβαλλοντική και αισθητική διατάραξη των περιοχών αυτών δηλοί μια μόνιμη υποβάθμιση των οικείων δασικών οικοσυστημάτων, λόγω της μη δυνατότητας επαναφοράς τους με φυσικό τρόπο σε κατάσταση που να προσεγγίζει την προτεραία, εξαιτίας των ισχυρών παρενεργειών που προκλήθηκαν. Η υποβάθμιση αυτή έχει αντίκτυπο στο δασικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, του οποίου η φυσική συνέχεια διακόπτεται, μη δυνάμενο να επιτελέσει συνολικά τον οικολογικό του ρόλο.

Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, συνεπώς επιβάλλεται ,όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας (παράγραφος 5, άρθρου 45 Ν. 998/79, άρθρο 3 Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02, παράγραφος 3 άρθρου 8 Ν. 2115/93 κ.α.).

Έτσι, στις περιπτώσεις παλαιών ανενεργών λατομείων για τα οποία δεν υφίστατο η υποχρέωση αποκατάστασής τους, λόγω μη ύπαρξης σχετικού νομοθετικού πλαισίου που να την προέβλεπε ή εξαιτίας λόγων που αποτέλεσαν πρόσκομμα για την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα αυτή να μην έχει πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να συντάξετε μελέτη αποκατάστασής τους, η οποία αφού εγκριθεί αρμοδίως, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Στις περιπτώσεις λατομείων που εγκαταλείφθηκαν και οι υποχρεώσεις των λατόμων για την αποκατάσταση των λατομικών χώρων δεν εκπληρώθηκαν, θα πρέπει να προχωρήσετε – ως έχετε υποχρέωση – στα προβλεπόμενα από τη Δασική Νομοθεσία μέτρα δίωξής τους, ενώ θα ζητήσετε την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 άρθρου 8 του Ν. 2115/93, για να προχωρήσετε εσείς στην αποκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί η απόδοση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, διά του Ειδικού Φορέα Δασών (σχετικά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3208/03), για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα λατομεία, και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, θα παρακολουθείτε την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, επιλαμβανόμενοι άμεσα στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της παρούσας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
διαβάστε περισσότερα...