Follow @SStamellos

17 Δεκ 2008

Η απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αινιάνων 2 - Λαμία
Ταχ Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Πλατιά Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο : 22310-33712
Fax : +302231067849

Λαμία 4 -12 - 2008
Αρ. Πρωτ. 8590

ΠΡΟΣ : Οικολόγοι Πράσινοι
Πλούτωνος 1
ΛαμίαΘΕΜΑ: “Απάντηση σε αίτηση”Σε απάντηση της από 22-10-08 αίτησής σας, σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο το αριθμ. 8129/08 και το αριθμ. 8682/08 έγγραφα της Υπηρεσίας μας, για ενημέρωσή σας.-Ε.Ν.-
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αινιάνων 2 - Λαμία
Ταχ Κώδικας : 35100
Πληροφορίες : Καναούτης Ιωαν
Τηλέφωνο : 22310-33712

Λαμία 16 -10 - 2008
Αρ. Πρωτ. 8129

ΠΡΟΣ: Την εταιρεία MACOLIVE
10ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Στυλίδας
Καποδιστρίου 30-Ενταύθα

ΚΟΙΝ: 1. Δ/νση Ανάπτυξης
Αρκαδίου 8-Λαμία
2. Δ/νση Χωροταξίας
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8-Λαμία
3. Δ/νση Αγροφυλακής
Λεωσθένους 7-Λαμία
4. κον Βούλγαρη Αθανάσιο
35300-Αγ. Μαρίνα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας
Τυποποίησης και συσκευασίας βρώσιμ
ης ελιάς»

Σχετ. α) Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε
β) Ν. 3325/11-3-2005
γ) Η από 12-9-2008 αίτηση παραπόνων
δ) Αρ. 8352/15-9-2008 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας-Περ/ντος
ε) Αρ. 7446/19-9-2008 άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων
στ) Αρ. 7100 Σχετ 7361/29-9-2008 έγγραφό μας με συνημμένη την από
16-9-2008 έκθεση υγειονομικής επιθεωρήσεως
ζ) Αρ. Δ.Α./Φ.14.1445/3506/2-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
η) Η από 14-10-2008 επιτόπια υγειονομική έρευνα


Ι. Μετά από παράπονα και επιτόπια υγειονομική έρευνα που έκαναν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας στο 10o χλμ της ΠΕΟ Λαμίας-Στυλίδας διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας βρώσιμης ελιάς που διατηρείτε, αποχετεύονταν σε παρακείμενο αύλακα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και κινδύνων σε βάρος της Δημόσιας Υγείας.
ΙΙ. Η ανωτέρω διάθεση στην επιφάνεια του εδάφους αποτελεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας άδειας υπεδάφιας διάθεσης υγρών αποβλήτων.
ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε άμεσα από τη λήψη του παρόντος να διακόψετε τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον παρακείμενο αύλακα και να συμμορφωθείτε με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας
IV. Η Δ/νση Ανάπτυξης στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείτε για τις δικές της ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3325/11-3-2005-Ε.Ν.-
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ

Και να το αποτέλεσμα αυτής της επιστολής της Διεύθυνσης Υγείας. Ένας ωραίος αγωγός - αυλάκι να οδηγεί τα λύματα στο Μαλιακό για να τρέφονται τα νεαρά ψάρια στο λιβάρι!!!

διαβάστε περισσότερα...

15 Δεκ 2008

Αποκατάσταση λατομικών χώρων
με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας

Αλήθεια περιμένει ο κ Κιλτίδης από τις διαλυμένες δασικές υπηρεσίες, χωρίς προσωπικό και δασολόγους, να ανταποκριθούν στην ευθύνη αυτή; Η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα λατομεία είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις. Άρα λοιπόν από αύριο επιστολές και υπομνήματα στις δασικές υπηρεσίες για τα εγκαταλειμμένα λατομεία αλλά και σ' αυτά που λειτουργούν, όπως στη Λαμία, με άδεια αποκατάστασης...


Εγκύκλιο διαταγή από Κιλτίδη σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων - 9/12/2008 Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο διαταγή στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Δασών της Περιφέρειας και στις Επιθεωρήσεις Δασών, σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων.

Ο κ. Υφυπουργός αφού επισημαίνει ότι η μη αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον και στο δασικό χώρο και έχει δημιουργήσει μια μόνιμη υποβάθμιση στα οικεία δασικά οικοσυστήματα, ζητά από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να εφαρμόσουν πιστά την κείμενη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα σε μελέτες – εργασίες αποκατάστασης των λατομικών χώρων.
Συγχρόνως δε ζητά από τις Δασικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν τη Δασική Νομοθεσία σε περιπτώσεις λατομείων που έχουν εγκαταλειφθεί από λατόμους, κινώντας τη διαδικασία έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής και αποδίδοντας το προβλεπόμενο ποσό αυτής στον Ειδικό Φορέα Δασών προκειμένου να υλοποιηθούν υπ΄ευθύνη τους τα έργα αποκατάστασης, καθώς και να επιβλέπουν άμεσα την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε λειτουργούντα λατομεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Το κείμενο της εγκύκλιας διαταγής του κ. Υφυπουργού σας επισυνάπτεται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.& ΠΡΟΣΤ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ&
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ: 210-2124661
Τηλεομοιοτυπία: 210-5244135

Αθήνα 9/12/2008
Αρ. Πρωτ: Οίκ

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Δ/ νσεις Περιφερειών
1. Δ/νσεις Δασών Περιφερειών
Έδρες τους
2. Επιθεωρήσεις Δασών
Έδρες τους

Θέμα: «Αποκατάσταση λατομικών χώρων»


Σε πολλές δασικές περιοχές της χώρας υφίστανται ανενεργά λατομεία μη αποκατεστημένα, των οποίων η παρουσία αποτελεί ανοιχτή πληγή για το φυσικό περιβάλλον και το ελληνικό τοπίο.

Η περιβαλλοντική και αισθητική διατάραξη των περιοχών αυτών δηλοί μια μόνιμη υποβάθμιση των οικείων δασικών οικοσυστημάτων, λόγω της μη δυνατότητας επαναφοράς τους με φυσικό τρόπο σε κατάσταση που να προσεγγίζει την προτεραία, εξαιτίας των ισχυρών παρενεργειών που προκλήθηκαν. Η υποβάθμιση αυτή έχει αντίκτυπο στο δασικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, του οποίου η φυσική συνέχεια διακόπτεται, μη δυνάμενο να επιτελέσει συνολικά τον οικολογικό του ρόλο.

Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, συνεπώς επιβάλλεται ,όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας (παράγραφος 5, άρθρου 45 Ν. 998/79, άρθρο 3 Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02, παράγραφος 3 άρθρου 8 Ν. 2115/93 κ.α.).

Έτσι, στις περιπτώσεις παλαιών ανενεργών λατομείων για τα οποία δεν υφίστατο η υποχρέωση αποκατάστασής τους, λόγω μη ύπαρξης σχετικού νομοθετικού πλαισίου που να την προέβλεπε ή εξαιτίας λόγων που αποτέλεσαν πρόσκομμα για την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα αυτή να μην έχει πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να συντάξετε μελέτη αποκατάστασής τους, η οποία αφού εγκριθεί αρμοδίως, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Στις περιπτώσεις λατομείων που εγκαταλείφθηκαν και οι υποχρεώσεις των λατόμων για την αποκατάσταση των λατομικών χώρων δεν εκπληρώθηκαν, θα πρέπει να προχωρήσετε – ως έχετε υποχρέωση – στα προβλεπόμενα από τη Δασική Νομοθεσία μέτρα δίωξής τους, ενώ θα ζητήσετε την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 άρθρου 8 του Ν. 2115/93, για να προχωρήσετε εσείς στην αποκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί η απόδοση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, διά του Ειδικού Φορέα Δασών (σχετικά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3208/03), για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα λατομεία, και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, θα παρακολουθείτε την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, επιλαμβανόμενοι άμεσα στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της παρούσας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
διαβάστε περισσότερα...

19 Νοε 2008

ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com
email: sstamell@otenet.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO


Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου (25 Νοέμβρη 1942) ήταν μια από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς, το μεγαλύτερο σαμποτάζ σε όλη τη σκλαβωμένη Ευρώπη, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθυστέρησε τους Γερμανούς να μεταφέρουν εφόδια στο εκστρατευτικό τους σώμα, το οποίο πίεζε τους Συμμάχους στη βόρεια Αφρική. Έδωσε κουράγιο στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό, σε μία κρίσιμη φάση του συμμαχικού αγώνα και προκάλεσε το θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης.

Το 1982, με απόφαση της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, καθιερώθηκε η επέτειος της ανατίναξης της Γέφυρας ως επίσημη γιορτή της Εθνικής Αντίστασης στην Ελλάδα. Όμως αυτό δεν αρκεί. Είναι καιρός, και υποχρέωση της τοπικής κοινωνίας, να προωθήσει την πρόταση για την ανακήρυξη της ιστορικής Γέφυρας του Γοργοποτάμου ως στοιχείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, διότι η ανατίναξή της συνέβαλε τα μέγιστα στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Και, επιπλέον, διότι ο «Γοργοπόταμος» ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θέτει η Έκθεση 2000/2036(ΙΝΙ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στα Ευρωπαϊκά κράτη: «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας» και επίσης «να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα κ.λ.π. εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας»

Στη σύγχρονη εποχή δεν θέλουμε η γέφυρα του Γοργοποτάμου να θυμίζει απλώς τον πόνο και την καταστροφή, που προκάλεσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και ο φασισμός, αλλά να λειτουργήσει και ως σύμβολο για έναν ειρηνικό κόσμο και ως πρόσκληση για την προετοιμασία όλων μας για την ειρήνη, καθώς και ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Ως γέφυρα, επίσης, μεταξύ της κοινωνίας και της φύσης, ιδιαίτερα σήμερα που η ανθρωπότητα οδηγεί το κλίμα και τα οικοσυστήματα σε μια πρωτοφανή κρίση, η οποία θα πλήξει πρώτα από όλα τις ανθρώπινες κοινότητες.
Λαμία, 19.11.2008

--------------------------------------------------------------------------------------
Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 6977261256 διαβάστε περισσότερα...

24 Οκτ 2008

"Xωρίς να σπάσουμε αυγά, δεν γίνεται ομελέτα".

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΕ
ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Λαμία, Οκτώβριος 2008

"Xωρίς να σπάσουμε αυγά, δεν γίνεται ομελέτα".
Αυτή είναι συνήθως η έκφραση των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, οι οποίοι, στο όνομα των μεγάλων έργων και της αναγκαιότητας κατασκευής τους, συνήθως χαλαρώνουν την επίβλεψη και τους ελέγχους εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα συνοδεύονται από πολλές “απώλειες” αναφορικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, που διασχίζει κατά μήκος το νομό Φθιώτιδας, και το Πέταλο του Μαλιακού, έχει προκαλέσει κατά καιρούς αρκετές συζητήσεις. Συζητήσεις περισσότερο για τις καθυστερήσεις και τα θύματα του Πετάλου, και πολύ λιγότερο, έως ελάχιστα, για τα προβλήματα και τις συνέπειες στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα της περιοχής. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα έργα του Ε65 και της νέας σιδηροδρομικής γραμμής…

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο βέβαια, το βασικότερο στοιχείο, που ουδόλως συζητείται, είναι η διαρκής απαξίωση του σιδηροδρόμου και η αποκλειστικότητα σχεδόν του αυτοκινητόδρομου στον τομέα των μεταφορών. Έναν σιδηρόδρομο με τα τεράστια ελλείμματα που παρουσιάζει σήμερα ο ΟΣΕ. Έτσι εξασφαλίζεται και η πολυπόθητη “πελατεία” στα διόδια του αυτοκινητοδρόμου. Μια άλλη πολύπαθη ιστορία για τους κατοίκους της Φθιώτιδας… Και με την ευκαιρία να τονίσουμε ότι η μόνη λογική λύση, που μπορεί να προκριθεί για το μέλλον, και σε σχέση με τις «επιδόσεις» του τομέα των μεταφορών στα αέρια του θερμοκηπίου και το «οικολογικό αποτύπωμα», είναι η αλληλοσυμπλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Να γίνει δηλαδή το τραίνο ο κορμός των μεταφορών για μεγάλες αποστάσεις (αυτές που σήμερα καλύπτει το εθνικό οδικό δίκτυο) και το αυτοκίνητο να αναλάβει κυρίως τις τοπικές διαδρομές.

Το λέμε αυτό, γιατί στη Φθιώτιδα ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου “κόλλησε” κυριολεκτικά στη Σήραγγα του Καλλιδρόμου, λόγω αστοχιών της μελέτης και διαφόρων άλλων προβλημάτων του έργου και δεν ξέρει κανείς αν θα ολοκληρωθεί, και πότε, η διάνοιξή της. Κι αν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στην καθυστέρηση… Από πολλούς βέβαια ακούμε το ερώτημα, γιατί δεν ακολούθησε η νέα χάραξη της γραμμής του τραίνου τη γραμμή του ΠΑΘΕ.

Τα ζητήματα λοιπόν των έργων του ΠΑΘΕ δεν είναι καθόλου ανεξάρτητα από μια σειρά περιβαλλοντικών “εγκλημάτων” και “παράπλευρων απωλειών”, που έχουν συνηθίσει όλοι να μην τα αγγίζουν. Από πολλές πλευρές ακούγονται φωνές για μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων, για ελλιπή έως ανύπαρκτη επίβλεψη. Αλλά μόνο φωνές… Και οι φωνές είναι για το αυτονόητο: την εφαρμογή της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, των διεθνών προτύπων και των αρχών της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τη συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 22 Μαΐου 2008, όπου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας έκανε λόγο για οικολογική καταστροφή και για το τεράστιο έγκλημα, που συντελεί¬ται στα έργα του ΠΑΘΕ, ενώ ζήτησε τη συνέχιση των έργων µε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. “Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παράνομες ενέργειες κατά μήκος τnς Εθνικής οδού. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Δεν πάει άλλο” είπε ο κ Μαριάς. Ο δε νομάρχης αρκέστηκε να επαναλάβει το μεγάλο πράγματι πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στο “Πέταλο” και να διαβεβαιώσει ότι οι επιβλέψεις γίνονται…(ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 23/5/2008)

Επισημαίνουμε μερικά από τα αρνητικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα των έργων, κι αυτά είναι:
- Η εξαφάνιση και το μπάζωμα υγροβιοτόπων, όπως για παράδειγμα ο υγροβιότοπος Βουρλιά της Αταλάντης, μεταξύ Κυπαρισσίου και Τραγάνας.
- Οι περίφημοι δανειοθάλαμοι και τα λατομεία σε όλο το μήκος των έργων για την απόληψη αλλά και για την εναπόθεση των αδρανών υλικών. Μια σοβαρή περίπτωση αποτελεί το εγκαταλειμμένο λατομείο της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕ στον ¶γιο Δημήτριο του Καινουρίου. Οι κάτοικοι ανάστατοι για την πλήρη αδιαφορία των υπηρεσιών αναγκάζονται να προσφύγουν στον εισαγγελέα “κατά παντός υπευθύνου” για να σώσουν τις περιουσίες τους από πιθανές πλημμύρες, πέρα από τη βάναυση κακοποίηση του φυσικού τοπίου. ¶λλη κατασκευαστική εταιρεία επίσης θεώρησε σκόπιμο να “κατεβάσει” αυθαίρετα ολόκληρο λόφο στο ύψος της Σκάρφειας, όπου, όπως κατήγγειλε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, δεν υπήρχε στη μελέτη, στη θέση αυτή, δανειοθάλαμος και λατομείο

- Τα ρέματα και οι χείμαρροι. Σε όλα σχεδόν τα ρέματα ανατράπηκε εντελώς η φυσική κατάσταση της κοίτης, άλλαξε η μορφολογία και το ανάγλυφο, καταργήθηκαν ακόμα και οι μαίανδροι. Η παράνομη αμμοληψία και η παράνομη εναπόθεση αδρανών υλικών είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τρανταχτά παραδείγματα ο Ξηριάς στο Λογγό Αγίου Κωνσταντίνου και ο Βοάγριος(Πλατανιάς), ανάμεσα στο Ρεγγίνι και στο Μώλο με τις αντίστοιχες καταγγελίες των κατοίκων.

- Οι προστατευόμενες περιοχές. Το Δέλτα και η κοιλάδα του Σπερχειού εντάσσεται στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Η περιοχή είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο, από τα έργα του ΠΑΘΕ και τα άλλα έργα του Ε65 και της νέας χάραξης του σιδηροδρομικού δικτύου, έχει δεχθεί σοβαρές πιέσεις και έχει υποστεί μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Ουσιαστικά έχει γίνει λάστιχο και μεθοδεύεται η αναθεώρηση τόσο των ορίων όσο και των οχλουσών δραστηριοτήτων για να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα. Οι ειδικές μετρήσεις των επιπτώσεων στο οικοσύστημα θα βοηθούσε, ίσως, να γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η ανεμπόδιστη επικοινωνία της άγριας πανίδας, η μείωση της παρενόχλησης της πτηνοπανίδας με κατάλληλα ηχοπετάσματα και μεγάλες δεντροστοιχίες.

Πέραν όλων αυτών, όσο τα έργα είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, κατά τη γνώμη μας πρέπει να προσεχθούν:
- η αποκατάσταση του τοπίου, των πρανών και των μεγάλων πληγών των δανειοθαλάμων και των λατομείων, αλλά και των χώρων απόθεσης πλεοναζόντων υλικών και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τις μελέτες των Περιβαλλοντικών Όρων, με δεντροφυτεύσεις και κατάλληλο σύστημα ποτίσματος
- η τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων, όπου ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
- η εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων υδάτων από το οδόστρωμα. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα νερά πρέπει να στραγγίζονται και να φιλτράρονται (με γεωϋφάσματα και βότσαλα, μικροί βιολογικοί) στην άκρη του δρόμου, έτσι ώστε να ελευθερώνονται στο περιβάλλον καθαρά και απαλλαγμένα από τους ρύπους, που αφήνουν οι εξατμίσεις και η τριβή των ελαστικών με το δρόμο.

Τέλος θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξουν προγράμματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων στη συνέχεια και κατά την λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών.
Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων διαβάστε περισσότερα...

17 Οκτ 2008

Το οικολογικό έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος
από την εταιρεία MACOLIVE συνεχίζεται στο Δ.Δ. Αυλακίου

Το οικολογικό έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος από την εταιρεία MACOLIVE συνεχίζεται στο Δ.Δ. Αυλακίου και όχι μόνο.Η εταιρεία πατώντας πάνω στην οικονομική δυσπραγία των αγροτών του Δ.Δ. Αυλακίου αφού αγοράζει τις χαλαζόπληκτες ελιές μόνο από το Αυλάκι (σημειώστε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρε ούτε κιλό από την περιοχή) και συνεπικουρούμενη από τον πρόεδρο των κλιματιστικών και μη βρίσκοντας κανένα εμπόδιο από την τοπική κοινωνία ρίχνει απροκάλυπτα πλέον τα απόβλητα από την επεξεργασία της ελιάς σε σούδα που καταλήγει στο Μαλιακό και σε παρακείμενο της σούδας χωράφι του κληροδοτήματος.

Δεν έχουμε πλέον μόνο την μόλυνση που προκαλούσε η συγκέντρωση στη μη στεγανή γούρνα πίσω από το εργοστάσιο των απόβλητων όπου είχαμε δημιουργία αναερόβιων συνθηκών με αποτέλεσμα τις οσμές που πλημμύριζαν το Δ.Δ. Αυλακίου και την μόλυνση των υπογείων υδάτων.

Το έγκλημα πλέον δεν αφορά μόνο το Δ.Δ. Αυλακίου αλλά όλο το νομό Φθιώτιδας.
Ο νομός απέκτησε άλλη μια εστία μόλυνσης και αυτή είναι η εν λόγω εταιρεία.
Τα απόβλητα από την επεξεργασία της ελιάς περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων οι οποίες προκαλούν τοξικά προβλήματα σε ζώντες οργανισμούς και μιας και τα απόβλητα οδηγούνται στη θάλασσα θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν και να αντιδράσουν και οι ψαράδες όπως και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση με την παρασκευή και πώληση νωπών αλιευμάτων.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι στη περιοχή όπου καταλήγουν τα απόβλητα απαγορεύεται ακόμα και η διέλευση πλωτού μέσου γιατί είναι περιοχή εκκόλαψης του γόνου των ψαριών.

Πλέον δεν θα έχουμε μόνο οικολογική αλλά και οικονομική ζημιά από την ανεξέλεκτη απόρριψη των αποβλήτων.

Επιτέλους οι υπηρεσίες της νομαρχίας θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους.
Είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα μάτια για μια επιχείρηση που λειτουργεί με προσωρινή άδεια και κερδίζει σε βάρος του περιβάλλοντος.

Ερωτάται η διεύθυνση υγείας της νομαρχίας Φθιώτιδας που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων, έχει άδεια για υγρά απόβλητα η εταιρεία και αν ναί που πρέπει να τα διοχετεύει. Σε διαφορετική περίπτωση γιατί δεν επεμβαίνει. Τι άλλο πρέπει να αποδείξουμε;

Δείτε ακριβώς το κείμενο και φωτογραφίες στο http://lamianews.blogspot.com διαβάστε περισσότερα...

30 Σεπ 2008

Ζητάνε τη μή ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Αταλαντονήσι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ:2233093196 2233093355 2109222202 2106826085
Fax 2233093355 2106826085
e-mail: nana.tsouma@gmail.com
web site: http://theologos-env.blogspot.com

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 22-9-2008
Αρ.Πρωτ. 620
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Σκορδά
Γεν. Γραμ. Περιφ. Στ.Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1.κ. Αθανάσιο Χειμάρα
Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδος

Θέμα: «Μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων. Λιάπη στη Ν.Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης»

Κύριε Γενικέ
Σας ενημερώνουμε ότι 21-12-2008 λήγει η ισχύουσα ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων/νου Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης και πρόθεση της Δν/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας είναι να προχωρήσει σε ανανέωση της εν λόγω ΑΕΠΟ. Με δεδομένα ότι:

Α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων.

Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

Β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

Γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

Δ)Η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο σημείο που προβλέπει ιχθυοτροφεία στον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υπόθεση θα συζητηθεί 1-10-2008.

Ε) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ΣΤ)Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον»
Και είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών στηρίζεται στο Τουρισμό ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεύτερης κατοικίας(Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ κ.λ.π.) παραθεριστικής και οικιστικής προοπτικής.

Ζ) Αλλά και στο Σχέδιο του Εθνικού Χωροταξικού σελ. 58 αναφέρεται ότι:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων».


Η)Στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αθήνα Μάιος 2002)
Στην ενότητα Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον αναφέρεται ότι: «Υπάρχει μια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».

Θ) Ο Θεολόγος και η Αταλάντη έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη στον τομέα οικολογικού/περιβαλλοντικού τουρισμού καθώς οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την απόφαση 1810/11-6-2003(ΦΕΚ 828Β/2003) τουΓ.Γ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.

Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος(πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους.

Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος και σχεδόν παράπλευρα με τον Ιχθυογενητικό Σταθμό οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.

Ι) Ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης είναι ένας αβαθής Κόλπος με όχι ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

Κύριε γενικέ
Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων παρακαλούμε θερμά , ζητούμε αλλά και αξιώνουμε ως εκπρόσωποι σαράντα (40) συλλόγων των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας και εκφραστές των κοινών αισθημάτων των Τοπικών Κοινωνιών να δείξετε την ευαισθησία σας και την ανησυχία σας όσον αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τη δείξατε και στην περίπτωση της παράνομης υδατοκαλλιέργειας του Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι και να μην ανανεώσετε τη λήγουσα την 21-12-2008 ΑΕΠΟ 587/8-3/2000 καθώς και την εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων.Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι.

Πρόταση του Συλλόγου μας οποίος εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες είναι η μεταφορά των μονάδων σε περιοχές μη τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν εύρυθμα και άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Τέλος δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για τη διάσωση του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής μας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Δαβράδος

Η Γ.Γραμματέας Νανά Κακαβούλη

διαβάστε περισσότερα...

Προμελετημένο περιβαλλοντικό έγκλημα στο Δήμο Οπουντίων,
καταγγέλει ο Σύλλογος των απανταχού Μαρτιναίων

Σύλλογος των «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ & ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ»
Δαφνομήλη 1Α & Σίνα
11471 Αθήνα
ΑΦΜ 999802875
ΤΗΛ 210 3635620ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝΚαταγγέλλουμε το έγκλημα κατά της ζωής και του περιβάλλοντος που σχεδιάζεται να εκτελεστεί στο όνομα μιας δήθεν ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Οπουντίων.

Είναι η ατομική βόμβα που ονομάζεται «Ζώνη Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Ανάπτυξης» με δυνατότητα δόμησης στο 1 στρέμμα . Αυτή η βόμβα με 1.000 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις τοποθετείται μόλις 500 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή του Μαρτίνου σε μια τεράστια έκταση –επτά με δέκα φορές μεγαλύτερη από το Μαρτίνο –προτείνεται από το ΓΠΣ ( Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) να γίνει ο «Νέος Ωροπός –Οινόφυτα». Να μετακομίσουν ουσιαστικά οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τη Βοιωτία στη Φθιώτιδα μαζί με το καταστροφικό τους έργο που συντελείται με πολλαπλές παρατυπίες ως προς τη διαχείριση των ρύπων και των χημικών αποβλήτων.

Αυτό το σχέδιο θα έχει τραγικές συνέπειες τόσο στην υγεία των κατοίκων όσο και στο περιβάλλον, εφόσον θα επιτρέπονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες «μέσης όχλησης», που σημαίνει επεξεργασία παρασκευαζομένων προϊόντων με χημικές και τοξικές ουσίες.

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις «μέσης όχλησης» ;
Αναφέρουμε χωρίς σχόλια μερικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1087 5-08-03 τεύχος Β:
· Ανακύκλωση απορριμμάτων,
· εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και υγρών καυσίμων,
· εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών,
· εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά και αέρια καύσιμα , κατασκευή οχημάτων ,
· κατασκευή πυροβόλων όπλων,
· κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών,
· κατασκευή μηχανημάτων για ορυχεία- λατομεία και άλλους εξοπλισμούς, παραγωγή χρωμάτων,
· παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα –μόλυβδο –ψευδάργυρο,
· αποθήκευση και συσκευασία εκρηκτικών υλών,
· βιομηχανίες τροφίμων και ποτών,
· παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες,
· παραγωγή προϊόντων πετρελαίου,
· χαρτοβιομηχανίες ,
· βυρσοδεψεία κ.α…..

Να δούμε πρακτικά τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί «Μεσαίας» και «Χαμηλής» όχλησης
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Μια μονάδα παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων (ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ) σύμφωνα με το νόμο θεωρείται χαμηλής όχλησης για κατανάλωση ενέργειας από 200 KW και κάτω και μεσαίας όχλησης από 200 KW και πάνω.

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ :
Ποιος θα απαγορεύσει στον επιχειρηματία να αγοράσει σε αυτήν την έκταση -που είναι κατά κύριο λόγο δασική και οι αξίες γης ελάχιστες– να αγοράσει 5 στρέμματα και να κάνει 5 μονάδες χαμηλής όχλησης που ουσιαστικά θα είναι μια μονάδα 1.000 KW και στην πραγματικότητα μέσης όχλησης ; Μήπως οι 1000 επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης ισοδυναμούν με 500 επιχειρήσεις μέσης όχλησης ?

Ποιος θα ελέγχει και θα εμποδίσει τους επιχειρηματίες να ρυπαίνουν και να μολύνουν το νερό που πίνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε ?

Μήπως όλα αυτά τα χρόνια ανάγκασε κανείς την Λάρκο να λάβει τα μέτρα προστασίας (Φίλτρα κτλ) να μην ρυπαίνει ατμόσφαιρα, θάλασσες και ακτές , να δενδροφυτεύσει 10.000 στρέμματα όπως είχε υποχρέωση να κάνει ως αντάλλαγμα για τις τεράστιες Δασικές εκτάσεις που της έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (αλα Βατοπέδι) ?

Ας μην παίζουμε με τις λέξεις όταν κινδυνεύει η ζωή , όταν υποθηκεύεται ο μέλλον των παιδιών μας.


ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 2 - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ……ή ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ;

Στη θέση ΚΟΚΚΙΝΗ , στη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ επιτρέπονται βάση του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου , λατομεία, μεταλλεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις…….

Φαντάζει παράδοξο και προκαλεί πολλά ερωτήματα! Η μόνη «λογική» εικασία για αυτό το καταφύγιο άγριας ζωής είναι πως προορίζεται για το μοναδικό άγριο ζώο που μπορεί να μείνει (προσωρινά) …τον ΑΝΘΡΩΠΟ, που στο όνομα της κερδοσκοπίας και των συμφερόντων όχι μόνο μηχανεύεται καταστροφικά σχέδια αλλά υποτιμά και τη νοημοσύνη των πολιτών.


ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 3 - Ζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων ή χωματερή απόθεσης σκουριάς της Λάρκο

Και εδώ το παράδοξο είναι ότι ενώ εντός των αρχαιολογικών χώρων απαγορεύεται η δημιουργία κτισμάτων, χώρων αποθήκευσης , η βαθειά άροση κτλ παραδόξως επιτρέπεται η εξόρυξη , η βιομηχανική δραστηριότητα και η μεταποίηση


ΕΓKΛΗΜΑ Νο 4 – Ανεμογενήτριες & ιχθυοκαλλιέργειες


Στην Ζώνη Μικτών Χρήσεων βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου (πράσινο ανοιχτό χρώμα) Με την ρύθμιση αυτή Επιτρέπονται παντού οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι ανεμογενήτριες. !! Κανένα όφελος δεν έχει η τοπική κοινωνία από τις οχλούσες αυτές δράσεις

Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης αλλά κατά της αλόγιστης επιχειρηματικής δράσης που στο όνομα του συμφέροντος καταστρέφει το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές Ας περιοριστεί επιτέλους η αυθαιρεσία και

· οι ιχθυοκαλιέργειες ας περιοριστούν στην περιοχή μετά την Γκάτζια προς τα Σκροπονέρια

· οι ανεμογενήτριες στην περιοχή που είχε προταθεί στην Α Φάση (όρος Σκληρό και Μαυροβούνι) και σε ένα Πάρκο περιορισμένης όμως έκτασης όχι όλη η κορυφογραμμή

και επειδή με όλη αυτή την Βρωμιά που συσσωρεύεται στον Δήμο μάλλον θα έρθει και ο ΧΥΤΑ για να ολοκληρωθεί το έργο της μετατροπής του Δήμου σε Σκουπιδότοπο προτείνεται μέσα από το ΓΠΣ να ληφθεί και ένα μέτρο προστασίας πχ : Να απαγορευτεί η δημιουργία ΧΥΤΑ σε όλο τον δήμο ή τουλάχιστον να επιτρέπεται σε περιοχή που να απέχει τουλάχιστον 5χλμ από οικισμό και η κύρια οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ να μην έχει οπτική επαφή με οικισμό ώστε να μην γίνεται αντιληπτός ο στόλος των σκουπιδιάρικων (πχ Μπίνια) διαβάστε περισσότερα...

16 Σεπ 2008

Οι απαντήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του λατομείου στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου,πήραμε και δημοσιεύουμε τις τέσσερεις απαντήσεις από:
1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (31/7/2008)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (18/8/2008)
3. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ (26/8/2008)
4. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ (29/8/2008)
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (9/9/2008)

Το πρώτο σχόλιό μας είναι: "Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε". Καμιά απάντηση επί της ουσίας. Μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
Α.Π.: Κ 6707

Προς: κ. Γεώργιο Σουφλιά
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ. Στέφανο Σταμμέλο
εκπρόσωπο της
Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας
των Οικολόγων Πράσινων
sstamell@otenet.gr


Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε την από - 28.7.2008 - ηλεκτρονική επιστολή του κου Στέφανου Σταμέλλου, εκπροσώπου της Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων, που στάλθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να εξετάσετε το θέμα στο οποίο αναφέρεται.

Στέλλα Δελή
Σημ : Παρακαλούμε στα απαντητικά σας έγγραφα να αναφέρεται απαραίτητα ο Αριθμός Πρωτοκόλλου μας.
------------------------------------------------------------------------------
Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674 Αθήνα

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 38
Τ.Κ.: 35100
FAX: 22310-30637
Πληροφορίες: Κ. Θερµογιάννης
Τηλέφωνο: 22310-47408

Λαµία 18/8/2008
Αρ. πρωτ. 59574/11810


ΠΡΟΣ: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ε.Υ.Δ.Ε. - Α/Δ Π.ΑΘ.Ε.
Τ.Κ.Ε. ΘΗΒΑΣ
520 χλµ ΕΟ Αθηνών Λαµίας
320 11 - ΟIΝΟΦΥΤΑ

ΘΕΜΑ:
Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του ΠΑΘΕ µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ :
Η από 28Π/2008 επιστολή της «ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Ύστερα από την ανωτέρω σχετική επιστολή, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, παρακαλούµε να µας απαντήσετε, το συντοµότερο δυνατόν, εάν έχουν περατωθεί οι εργασίες για το τµήµα του αυτοκινητόδροµου Π.ΑΘ.Ε. από την Χ.Θ. 175+800 έως 181 +600 κι αν αυτό έχει παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤ.Ε.», γνωρίζοντάς σας ότι η εν λόγω εταιρεία για το σκοπό αυτό έχει εκµισθώσει δανειοθάλαµο γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων µε χρόνο λειτουργίας ίσο µε το χρόνο περάτωσης του έργου και όχι πέραν του τέλους του έτους 2008 και σύµφωνα µε τους όρους της εκµίσθωσης οφείλει µετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει το χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υψηλάντη 1
35100 - ΛΑΜΙΑ
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ


Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου


3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6417960
Fax: 210.6430637
e-mail:

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Α.Π.107161

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ
Λ. Αλεξάνδρας 205, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

KOIN: 1. ΥΠΕΧΩΔΕ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ)
Τοµέας Νότιας Ελλάδας
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
Μ. Μπότσαρη 3, 35 Ί 00 Λαµία
fax: 22310.42502

3. Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1, 35100 Λαµία


Θέμα: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ

Σχετ: α) Το µε 59512/6321/4.8.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (απ ΕΥΠΕ 107161/18.8.2008) και η συνηµµένη σε αυτό επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ-ΕΠΟ) µε απ ΟΙΚ. 103102/12.4.2006 για τους δανειοθαλάµους γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµένων Βούρλων, για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ.

Κατόπιν του α' σχετικού, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε λεπτοµερώς τους ερωτώντες και την ΕΥΕΠ για τα θέµατα που θίγονται στην επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
Υπενθυµίζεται ότι, βάσει των όσων αναφέρονται στην ως άνω επιστολή, πρόκειται για έναν εκ των δανειοθαλάµων για τους οποίους εκδόθηκε η β' σχετική ΚΥΑ-ΕΠΟ. Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση των εκτάσεων δανειοληψίας, για την τήρηση των οποίων θα πρέπει να ενηµερωθούν οι ερωτώντες και η ΕΥΕΠ.
Η ΕΥΕΠ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις ενέργειες αρµοδιότητάς της.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.ΕΥΠΕ
2.Χρον. Αρχείο
3.Τµήµα Α'
4.Αλέξανδρος Κουλίδης


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΖΩΝΟΙ)
Τ.Κ.Ε ΘΗΒΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: 52ο χιλιόµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας
Τ.Κ. 32011 ΟIΝΟΦΥΤΑ
Πληροφορίες κ Ντούντα
Τηλέφωνο: 22950 - 42397
F Α Χ: 22950 - 42146
e-mail: pathe_thi@tee.gr

Θήβα, 29/08/2008
Α.Π. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ/606

ΠΡΟΣ: Την ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ
Σπ.Τρικούπη 60
11473 Αθήνα

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Παράκαµψης Καµ.Βούρλων Ν Φθιώτιδας: Τµήµα Α/Δ ΠΑΘΕ από Έξοδο Σήραγγας Κνηµίδος (Χ.Θ. 171+693) µέχρι Σκάρφεια».

Θέμα: Διαβίβαση επιστολής


Σχετ: Η από 4-8-2008 επιστολή των Οικολόγων Πράσινων, Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας

Σας διαβιβάζουμε συνηµµένα την παραπάνω σχετική επιστολή και παρακαλούμε να µας ενημερώσετε σχετικά για τα αναφερόμενα σε αυτήν. Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση του Περιβάλλοντος χώρου του Λατομείου παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία µας, εάν οι εργασίες αυτές εκτελεσθούν από εσάς (ως υπεργολάβος του έργου) ή από την Ανάδοχο του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ
Τα παραπάνω σχετικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ
2) ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤιΚΗ ΑΕ .
3)ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πλούτωνος 1, Λαµία Τ. Κ 35 100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Προϊστάμενος
2. κ. Φουρναράκης
3. κ. Ντούντα
4. ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ
5. Χ.Α

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ


5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δινση Τ.Κ.

FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο

ΚΥΠΡΟΥ 38 35100 22310-30637

Κ. Θερµογιάννης 22310-47408

Λαµία 9/9/2008 Αρ. πρωτ. 69872/13554

Oικολόγοι Πράσινοι
πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 35100 - ΜΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του Α/Δ Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ: α) Η από 28/7/2008 επιστολή σας
β) Το αριθ. 59574/11810/18-8-2008 έγγραφό µας

γ) Το αριθ. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΝ627/29-8-2008 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι Ε.Υ.Δ.Ε. - Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.

Σε απάντηση της ανωτέρω α' σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το γ' σχετικό, οι εργασίες του έργου της κατασκευής τµήµατος του Αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας, για το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει µισθώσει τον αναφερόµενο στο θέµα δανειοθάλαµο, θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2008 και κατά συνέπεια η αποκατάσταση του εν λόγω δανειοθαλάµου θα πραγµατοποιηθεί επίσης έως το τέλος του ιδίου έτους.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υψηλάντη 1 35100-ΜΜIΑ
(Σχετ: 6061/29-7-2008)

Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡ. ΝΤΖΑθΑΣ διαβάστε περισσότερα...

29 Αυγ 2008

Καταγγελίες κατοίκων του Αυλακίου Φθιώτιδας για την MACOLIVE.
Αναγκαία η λειτουργία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στη ΝΑΦ

Η ανάγκη δημιουργίας αμιγούς Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας αναδεικνύεται καθημερινά. Είναι τόσα και τέτοια τα περιβαλλοντικά - οικολογικά προβλήματα, που ο απλός πολίτης νοιώθει ότι είναι πλήρως εγκατελειμένος στην τύχη και στις διαθέσεις των όποιων ασυνείδητων, "έξυπνων" και φυσικά του κυνηγητού του κέρδους.
Επίσης αναδεικνύεται ακόμα πιο έντονα η ανάγκη της λειτουργίας ενός ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σε όλο το Νομό, με σκοπό να δέχεται καθημερινά τις όποιες καταγγελίες, να τις προσεγγίζει επιστημονικά με τους κατάλληλους επιστήμονες, να τις τεκμηριώνει και να τις προωθεί στους αρμόδιους φορείς και να διερευνά μαζί τους την αντιμετώπισή τους

Η ρύπανση σήμερα του περιβάλλοντος από τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες είναι απαράδεκτη. Η λειτουργία τέτοιων οχλουσών επιχειρήσεων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα την όχλησή τους από διάφορες αιτίες, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, είναι απαράδεκτη. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στο νομό μας την ΕΛΚΕ, την ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ, δεκάδες ελαιοτριβεία και τώρα εμφανίστηκε και η περίπτωση της MACOLIVE, η οποία λειτουργεί δίπλα στο Αυλάκι Στυλίδας
Οι κάτοικοι του χωριού είναι ανάστατοι τόσο για τις μυρωδιές, όσο και για τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων του εργοστασίου. Ήδη έχουν κάνει σχετικές καταγγελίες και συγκεντρώνουν υπογραφές για ανάλογες προσφυγές.
Το μεγάλο θέμα είναι τί κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Εφαρμόζεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τι προβλέπει για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων, τί προβλέπει για τις δυσοσμίες. Έχουμε την πληροφορία ότι η Μελέτη αναφέρει για ελεύθερη διάθεση μετά από επεξεργασία. Αν είναι έτσι, τότε αυτοί που την ενέκριναν πρέπει να λογοδοτήσουν και καλό θα είναι να τους καλέσουν οι φορείς του χωριού στη λαική τους συνέλευση για να δώσουν εξηγήσεις.
Παραθέτουμε την επιστολή κατοίκων του Δ Δ Αυλακίου, όπως τη λάβαμε

«Μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστάσιου επεξεργασίας ελιάς, που βρίσκεται στο δρόμο από τη Λαμία προς Στυλίδα (παλιά εθνική), στα όρια του Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ, το χαντάκι που είναι μπροστά στο εργοστάσιο είναι κατάμαυρο από τα απόβλητα του εργοστασίου και η δυσοσμία πνίγει την περιοχή.

Στο εργοστάσιο υπάρχει βιολογικός καθαρισμός ο οποίος όμως δεν πρέπει να έχει λειτουργήσει, τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που το φωτογραφήσαμε και που το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά.

Τα απόβλητα του εργοστασίου συγκεντρώνονται σε μια τεράστια γούρνα που είναι στο πίσω μέρος του εργοστασίου (στη φωτογραφία η γούρνα ήταν γεμάτη) και ρίχνονται χωρίς καμία επεξεργασία στο αποστραγγιστικό χαντάκι που περνά μπροστά από το εργοστάσιο Τώρα που καταλήγουν; Στον υδροφόρο ορίζοντα, στον Μαλιακό, ποιος ξέρει!!!

Το ότι ο βιολογικός δεν έχει λειτουργήσει φαίνεται πεντακάθαρα στις φωτογραφίες. Αν είχε μπει σε λειτουργία θα ήταν κατάμαυρος από το χρώμα των λυμάτων.
Στις φωτογραφίες που σας στέλνουμε, φαίνεται ο βιολογικός, το κατάμαυρο χαντάκι και η γούρνα.. Για την οσμή μια επίσκεψη επί τόπου θα σας πείσει.

Ίσως θα πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα, Αυτοί βέβαια δεν μπορεί να είναι οι τοπικοί άρχοντες (πρόεδρος Δ.Δ. Αυλακίου και σύμβουλοι), γιατί με «δωράκι» της επιχείρησης, δροσίζονται στο γραφείο του Δ.Δ. Αυλακίου και ίσως νιώθουν υποχρεωμένοι, ούτε η Δήμαρχος Στυλίδας.

Οι άνθρωποι αυτοί μάλλον δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων που τους κάνουν την τιμή και τους εκλέγουν στις θέσεις που είναι, γιατί διαφορετικά, κάτι θα είχαν κάνει και θα είχαν σταματήσει την λειτουργία του εργοστασίου μέχρι τουλάχιστον να παρθούν όλα τα αναγκαία περιβαλλοντολογικά μέτρα. Σίγουρα δεν είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία του εργοστασίου ούτε ζητάμε να κλείσει. Και πρέπει να ληφθούν τώρα που είμαστε στην αρχή, τώρα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
Ζητάμε απλά να ληφθούν από την πολιτεία όλα τα απαραίτητα μέτρα που να προστατεύουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον και τα οποία είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί και το εργοστάσιο, αν θέλει να συνυπάρξουμε.

Υστερόγραφο: αναφέρουμε μόνο το Δ.Δ. Αυλακίου γιατί η «μπόχα» είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στο χωριό.»

Σ.Σ. διαβάστε περισσότερα...

23 Αυγ 2008

Η Επιτροπή Πολιτών της Λοκρίδας για το Περιβάλλον:
Χ.Υ.Τ.Υ και όχι Χ.Υ.Τ.Α.

22 Αυγούστου 2008

Από:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προς:
1.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
2. Περιφέρεια Ανατ.Στερεάς
3. Νομαρχία Φθιώτιδας – Νομαρχιακό Συμβούλιο
4. Τ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς
5. Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας
6. ΦΟ.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας
7. Δήμους Επαρχίας Λοκρίδας

Κοινοποίηση
1. Βουλευτές Νομού
2. Κόμματα
3. Σύλλογοι Επαρχίας Λοκρίδας
4. Μ. Μ. Ε

ΘΕΜΑ :
Κατάθεση απόψεων σχετικά με τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. και όχι Χ.Υ.Τ.Α. στη Λοκρίδα
Κύριοι,
Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. ως πολίτες της Λοκρίδας, μίας περιοχής περιβαλλοντικά ευαίσθητης και σε μία εποχή που οι όποιες κεντρικές αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο άμεσο μέλλον.

Οι μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών που παράγουν οι οικισμοί είναι κατά γενική ομολογία το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και μία σοβαρότατη απειλή για τις τοπικές κοινωνίες λόγω της μόλυνσης που προκαλείται σε όλα τα επίπεδα(ύδατα, έδαφος, αέρας).

Η λύση που προωθούν οι Διοικήσεις των Δήμων της Λοκρίδας μέσα από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) σε συνεργασία με τη Νομαρχία για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), είναι πιστεύουμε εντελώς ξεπερασμένη εδώ και δεκαετίες για τις σύγχρονες κοινωνίες και διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και είναι πανθομολογούμενο ότι η λύση στο πρόβλημα των στερεών αποβλήτων περνά από την ανακύκλωση στην πηγή, εκεί που παράγονται τα απορρίμματα.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, γι αυτό και πρέπει να καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής μόνο αυτά τα οποία δεν μπορούν με κάποιον τρόπο να ανακυκλωθούν.

Με άλλα λόγια αναφερόμαστε στην πρόταση δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Ως υπολείμματα θεωρούμε ότι μένει μετά την ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό κ.α.) αλλά και των οργανικών απορριμμάτων τα οποία θα υφίστανται κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση. Έτσι θα μένει ένα ποσοστό περίπου 20-25% των σκουπιδιών να καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Οι διαφορές μεταξύ του Χ.Υ.Τ.Α. που προσπαθείτε να εφαρμόσετε και του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς θεωρούμε ως την μόνη σωστή λύση, είναι πολύ σημαντικές.
► Ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν προς ταφή είναι το 80% των αρχικών σκουπιδιών μετά από την ανακύκλωση μόνο των υλικών(λύση ΧΥΤΑ) ενώ μειώνεται πολύ στο 20-25% (λύση ΧΥΤΥ).
► Η πρόταση μας για δημιουργία ΧΥΤΥ δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση στον υπάρχοντα σχεδιασμό, απλώς ζητά επαναπροσανατολισμό του σχεδιασμού προς μία συνολικότερη αντιμετώπιση με στόχο την αειφορία.
► Ο απαιτούμενος χώρος υγειονομικής ταφής είναι φυσικά πολύ μικρότερος στην περίπτωση του ΧΥΤΥ με μικρότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μπορούν σε πρώτη φάση να χρησιμοποιηθούν και οι υπάρχουσες νόμιμες χωματερές των Δήμων. Αντιθέτως οι ΧΥΤΑ έχουν μικρό χρόνο ζωής (20-25 χρόνια).
► Οι ΧΥΤΑ χρειάζονται ειδική διαμόρφωση του χώρου υποδοχής με σημαντικό κόστος κατασκευής για την προστασία του περιβάλλοντος και αμφίβολα αποτελέσματα πολλές φορές λόγω αστοχιών στην κατασκευή, πεπερασμένων ορίων αντοχής, γρήγορου γεμίσματος κ.λ.π. Ένας ΧΥΤΑ αδυνατεί να εγγυηθεί την υγειονομική ασφάλεια του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος.
► Η λύση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι αντίθετη με την Κοινοτική Νομοθεσία – Οδηγία 31/1999 (άρθρο 5) και την Εθνική Νομοθεσία της ΚΥΑ 50910/2727/2033 ΦΕΚ Β.΄1909/2003 (Παράρτημα ΙΙ, Β.Ι.2 Στόχοι σελ. 26099) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 31/1999, σε συνδυασμό με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ., «…είναι υποχρεωτική, μέσω «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων (οργανικών) αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής…»
► Επειδή η εφαρμογή της λύσης του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς προτείνουμε προϋποθέτει ως μονόδρομο την πραγματική στήριξη και εφαρμογή της ανακύκλωσης υλικών-οργανικών απορριμμάτων στην πηγή τους, η επιτυχία της ανακύκλωσης θα είναι πολύ πιο σίγουρη και ολοκληρωμένη. Αντιθέτως, με την λύση του Χ.Υ.Τ.Α. που εσείς προωθείτε, η ανακύκλωση είναι μεν στα σχέδια σας, δεν αποτελεί όμως δεσμευτικό παράγοντα για τη λειτουργία του όλου συστήματος. Με αποτέλεσμα είτε να μην προωθηθεί ποτέ σοβαρά η ανακύκλωση ή να ατονήσει. Τα παραδείγματα είναι δυστυχώς τόσα πολλά. Μία ανακύκλωση που έτσι κι αλλιώς θα είναι ελλιπής αφού δεν θα περιλαμβάνει τα οργανικά απορρίμματα που καταλαμβάνουν το 50-56% των σκουπιδιών. Έτσι θα καταλήξουμε ο Χ.Υ.Τ.Α. να είναι μία μεγάλη χωματερή, μία βραδυφλεγής βόμβα για το περιβάλλον. Θλιβερές εικόνες όπως η τωρινή του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που μάλιστα επισκέφθηκε κλιμάκιο της Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας προ διετίας και είχε θεωρηθεί ως ιδανική λύση, δείχνουν μία προοπτική άκρως ανησυχητική.
► Μετά από όλα αυτά είναι φυσικό να αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή τους. Ήδη παρόλες τις προσπάθειες σας έχετε εισπράξει την άρνηση και την έντονη αντίδραση σε όσες περιοχές προτείνατε. Αντιθέτως η λύση του ΧΥΤΥ θα ήταν πολύ πιο εύκολα αποδεκτή κάτι που σας έχει γίνει σαφές από τους κατοίκους της Λοκρίδας.

Οι Δήμοι όλες αυτές τις δεκαετίες παραβιάζοντας τους κανόνες υγιεινής, ξεφορτώνονταν τα σκουπίδια οπουδήποτε, στις ρεματιές, στις όχθες των ποταμών, στις παραλίες, στα βουνά, στους όμορους Δήμους προκρίνοντας πάντοτε την εύκολη αλλά ανεύθυνη λύση, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησαν την ίδια νοοτροπία στους κατοίκους, υποθηκεύοντας το ίδιο το μέλλον τους. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές από τις παράνομες χωματερές, ακατάλληλα προς πόση νερά, διοξίνες στην ατμόσφαιρα, αισθητική υποβάθμιση είναι τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών.

Δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη, ζητάμε όμως να κατευθυνθούν οι Δημοτικές Αρχές του τόπου μας προς ουσιαστικές και οριστικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν λιγότερα σκουπίδια και καθαρό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα κερδίσουν την χαμένη εμπιστοσύνη των δημοτών και να τους έχουν σύμμαχους στην προσπάθεια αυτή.

Πρέπει οι Δημοτικές Αρχές να δείξουν υπευθυνότητα και προσήλωση στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των σκουπιδιών από τους πολίτες και στην οργάνωση των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα γενικό πλάνο θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαδοχικά: την Μείωση των σκουπιδιών (περιορισμός μεγάλων συσκευασιών, προϊόντων μίας χρήσης, επαναχρησιμοποίηση), Διαλογή στην πηγή (στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες να υπάρχουν 3 κάδοι διαλογής για Ανακυκλώσιμα υλικά, Οργανικά, και Μη ανακυκλώσιμα),
Συλλογή από τους Δήμους με 3 αντίστοιχους κάδους, Προώθηση προς Ανακύκλωση και Λιπασματοποίηση, πιθανή Ενεργειακή Αξιοποίηση, και τέλος Διάθεση στους ΧΥΤΥ των λιγοστών υπολειμμάτων που θα περίσσευαν και που δεν θα ήταν επιβλαβή για το περιβάλλον (λερωμένα και βρώμικα χαρτιά, υφάσματα, είδη πλαστικών και ορισμένα άλλα).

Η ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, Ενεργοί πολίτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση των απορριμμάτων. Φορείς οι οποίοι παρακάμφθηκαν δυστυχώς ως τώρα.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ: Να υπάρξει άμεσα αλλαγή πλεύσης από την πλευρά των Ο.Τ.Α. της Λοκρίδας, της Τ.ΕΔ.Κ. και της Νομαρχίας στο φλέγον ζήτημα της μελλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα σε σύγχρονες και οριστικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον.
Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε παρωχημένες νοοτροπίες δείχνοντας ότι έχουμε ΕΜΕΙΣ πρώτα τη θέληση να αλλάξουμε και να σεβαστούμε απόλυτα το περιβάλλον που μας φιλοξενεί και στο οποίο θα μεγαλώσουν και οι επόμενες γενιές.

Καλούμε όλους τους συλλόγους, φορείς και πολίτες να πάρουν θέση στον μείζον αυτό θέμα με ψηφίσματα και δράσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μακρυνίτσας Δημήτρης Κάτοικος Καμένων Βούρλων
Τρίγκας Αθανάσιος Κάτοικος Καμένων Βούρλων
Αναστασίου Γιώργος Κάτοικος Αγίου Κωνσταντίνου
Καλαμάρας Θεοφάνης Κάτοικος Αρκίτσας
Κούρος Κ. Αριστείδης Κάτοικος Μαρτίνου
Καραμέρης Γ. Θωμάς Κάτοικος Μαρτίνου
Δημάκης Δ. Γεώργιος Κάτοικος Μαρτίνου
Παλαιολόγος Μιχάλης Κάτοικος Αταλάντης

Για Επικοινωνία: Μακρυνίτσας Δημήτρης Ανδρούτσου 19, Καμένα Βούρλα
τηλ: 22350-24251, 6978257500, e-mail: thecramp@hol.gr διαβάστε περισσότερα...

20 Αυγ 2008

Ο θερμός καταράκτης των Θερμοπυλών

Αναδημοσίευση από το http://ixnilatis33.blogspot.com/

Πολλοί από εμάς τους "Αθηναίους" ταξιδεύουμε συχνά πυκνά προς την Λαμία. Πόσοι όμως γνωρίζουν πως ακριβώς μετά και απέναντι από το Άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, υπάρχει ένας καταρράκτης με θερμό (σχεδόν καυτό) ιαματικό νερό;

Το νερό του καταρράκτη έρχεται από την πηγή που βρίσκεται περίπου 150 μέτρα πάρα πάνω, και αφού ένα μικρό μέρος τους περάσει από τις εκμεταλλεύσιμες εγκαταστάσεις των Λουτρών των Θερμοπυλών, καταλήγουν ώς ποταμός ζεστού νερού να περνούν δίπλα από το Άγαλμα του Λεωνίδα, και τελικά να χύνονται στην θάλασσα.

Τα νερά μετά τον καταρράκτη σχηματίζουν έναν " λουτήρα" μέσα στον οποίο μπορείς ακόμα και να κολυμπήσεις.

Ο περιβάλλων χώρος είναι αρκετά μεγάλος και φθάνει μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Σίγουρα έχετε προσέξει την τεράστια αλάνα απέναντι του αγάλματος. Εκεί αράζουν για αρκετό χρόνο πολλοί ξένοι με τροχόσπιτα για να κάνουν ιαματικά λουτρά.

Σκουπίδια, σκουριασμένα σίδερα, τσιμεντάρισμα κλπ, συνθέτουν την εικόνα της εγκατάλειψης του "έλαμωρετώραδενβαριέσαιναπούμ" που μας χαρακτηρίζει ως ραγιάδες.

Ντροπή στους δημότες της περιοχής. Ίσως τελικά αν ήσαν ακόμα εδώ οι Γερμανοί ή οι Τούρκοι να ζούσαμε καλύτερα. Μάλλον δεν είμαστε άξιοι να διαχειριστούμε την ελευθερία μας

Δεν μπορούσε ο δήμος της περιοχής να είχε φτιάξει κάπως το μέρος; Δεν θα ήταν όμορφο, τα νερά πριν χυθούν - χαθούν στην θάλασσα να έπεφταν σε μία (πετρόκτιστη) πισίνα, όπως γίνεται και με τα θερμά λουτρά της Αριδαίας; Δεν θα ήταν όμορφο γύρω από την πισίνα αυτή να υπήρχαν φυτεμένα δένδρα, λίγο πιο πέρα κάποια καφετερία με τραπεζάκια και γενικά ένας όμορφος χώρος που και κόσμο να τραβάει, και χρήμα να αποφέρει στην περιοχή;

Δεν βαριέσαι καημένε. Αυτά είναι για πολιτισμένους ανθρώπους. Ίσως να το πάρει κάποια ξένη εταιρεία να το εκμεταλλευτεί, και να προσλάβει και μερικούς Έλληνες για κηπουρούς ή καθαρίστριες ... διαβάστε περισσότερα...

28 Ιουλ 2008

Απαράδεκτη η κατάσταση
στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου ΚαινουρίουΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία
Τηλ 2231021007 6977261256
e-mail: sstamell@otenet.gr
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com

29.7.2008

Απαράδεκτη κατάσταση σε εγκαταλειμμένο λατομείο
στον Άγιο Δημήτριο Καινουρίου

Επισκεφθήκαμε πρόσφατα, ύστερα από ενημέρωση των κατοίκων, τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου Φθιώτιδας, ο οποίος βρίσκεται στο 181 χιλ της Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η εικόνα που αντικρίσαμε είναι απαράδεκτη εξ αιτίας των “έργων” της κατασκευαστικής εταιρείας “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ”, η οποία, σύμφωνα με τον σχετικό φάκελο, ήταν υπεργολάβος του αναδόχου του έργου και η οποία, για διάφορους λόγους, έχει σταματήσει τις δραστηριότητές της.

Η Εταιρεία, προφανώς κατόπιν αδείας και εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έκανε εξόρυξη αδρανών υλικών από το βουνό, που είναι νότια του οικισμού, σε ελάχιστη απόσταση από τα σπίτια και μέσα στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου. Για την προσέγγιση στον τόπο εξόρυξης άνοιξε δρόμο και μάλιστα μέσα στο χώρο που προυπήρχε η παλιά χωματερή του δήμου Καμένων Βούρλων. Πολύ κοντά στα σπίτια η Εταιρεία εγκατέστησε τριβείο για την παραγωγή αδρανών υλικών.

Εγκαταλείποντας το έργο η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, εγκατέλειψε και τα “έργα” της στο λατομείο για κακή τύχη των κατοίκων, με σκοπό τη …“φυσική αποκατάσταση” του τοπίου. Εγκατέλειψε μηχανήματα, μπουλντόζες, μηχανήματα εκσκαφής, το τριβείο και διάφορα παλιοσίδερα και σκουπίδια. Καμία μέριμνα Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος δεν έχει ληφθεί, που ασφαλώς θα προβλεπόταν στην ΜΠΕ. Αντίθετα μάλιστα, ο χείμαρρος σε πρόσφατη πλημμύρα του “ανέδειξε”, λόγω των “έργων” του λατομείου, και τα σκουπίδια της χωματερής, τα οποία παρέσυρε και έκλεισε σχεδόν τον αγωγό, που παροχετεύει τα νερά κάτω από την Εθνική Οδό, με σκουπίδια και φερτά.

Επειδή ο κίνδυνος των κατοικιών και της ίδιας της ζωής και της υγείας των κατοίκων είναι εμφανής, επειδή η απαξίωση των περιουσιακών τους στοιχείων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου είναι ορατή κι επειδή κανείς από μας σήμερα δεν μπορεί να αδιαφορεί στη βάναυση διαχείριση του περιβάλλοντος, ρωτάμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και του ΥΠΕΧΩΔΕ:

α. Αν η τηρήθηκαν οι αποστάσεις από τον υπάρχοντα οικισμό και από τον παρακείμενο χείμαρρο, που προβλέπει ο νόμος περί Εκμετάλλευσης Λατομείων Αδρανών Υλικών, και αν η εξόρυξη γίνονταν “σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής” που ορίζει ο νόμος, κι αν όχι, ποια Υπηρεσία είχε την ευθύνη, στην οποία μπορεί κανείς να ζητήσει ευθύνες.

β. Αν είχε κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Αποκατάστασης Περιβάλλοντος από την Εταιρεία και ποιο είναι το ύψος της.

γ. Αν η νέα Εταιρεία, η οποία ανέλαβε την αποπεράτωση του έργου, ανέλαβε και τις υποχρεώσεις της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕ, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση

δ. Σε κάθε περίπτωση “τι μέλει γενέσθαι” για την Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος του χώρου του Λατομείου και πώς αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες τους πιθανούς κινδύνους της ζωής και της υγείας καθώς και των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων του οικισμού.


διαβάστε περισσότερα...

26 Ιουν 2008

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
οι πληγές της Φθιώτιδας

Επικοινωνούμε, διατυπώνουμε, καταγράφουμε και δρούμε.
Το περιβάλλον δεν περιμένει άλλο

Διευρύνουμε την επικοινωνία για να καταγράψουμε τις περιβαλλοντικές πληγές του νομού μας. Όλες αυτές που εσείς κι εμείς έχουμε εντοπίσει, μικρές ή μεγάλες και που θέλουν την άμεση δραστηριοποίησή μας ή τη διαχρονική μας παρακολούθηση. Πρέπει να γίνουμε πιο πρακτικοί. Πιο αποτελεσματικοί. Η οικολογία δεν είναι μόνο λόγια και θεωρίες. Θέλει δράση και αποτελέσματα. Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας την καταγγελία σας για κάθε νέο περιβαλλοντικό πλήγμα, έστω και ανώνυμα, στο sstamell@otenet.gr ή τηλεφωνήστε στο 6977261256

Μερικά πρώτα θέματα - πληγές
- Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με πρώτη ύλη λιθάνθρακα στην Λάρυμνα
ΛΑΡΚΟ - εργοστάσια αμμοβολής
- Ιχθυοτροφεία στον Β Ευβοικό
- Έργα ΠΑΘΕ - Ε65 - έργα ΟΣΕ:Παρακολούθηση εφαρμογής των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Δανειοθάλαμοι - Λατομεία στη Λαμία και σε όλο το νομό - Νέα Λατομική Περιοχή
- Παράκτια περιοχή Αγίου Σεραφείμ - Σκάρφειας
- ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ στο Αχλάδι
- Χείμαρρος στο Λογγό
- Απόβλητα των ελαιοτριβείων
- Ρύπανση του Σπερχειού
- Αστικά απόβλητα - βιολογικοί καθαρισμοί των πόλεων άνω των 2000 κατοίκων
- Σκουπίδια - ανακύκλωση - ΧΥΤΥ στο νομό
- Νερό - εξοικονόμηση και οικονομία νερού - παράνομες γεωτρήσεις
- Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών - λιπάσματα - φυτοφάρμακα
- Αγροτική παραγωγή στη Φθιώτιδα - οικολογική γεωργία - υδατοβόρες καλλιέργειες
- Μεγάλη Τουριστική Επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης - γήπεδα γκολφ
- Μεταλλεία στην Οίτη - Εθνικός Δρυμός - Προστασία και ανάδειξη της Οίτης
- Διαχείριση ορεινών όγκων - Χιονοδρομικό Κέντρο στη Γραμμένη Οξιά - Καλλίδρομο
- Ξηριάς Λαμίας: το παρόν και το μέλλον
- Περιαστική περιοχή της Λαμίας - καταπατήσεις - Εθνικό Κτηματολόγιο
- Λαμία ανθρώπινη πόλη: Ελεύθεροι χώροι-Πράσινο-βιώσιμη κινητικότητα-απομάκρυνση των στρατοπέδων-ηχορύπανση διαβάστε περισσότερα...

Λατομεία στη Λαμία:
το Εφετείο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση
της υπόθεσης της λατομικής περιοχής Λαμίας

21.6.2008

«Οι τοίχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά σας τοίχους.» (Ψυρρής, Αθήνα)

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την απομάκρυνση των λατομείων, βοηθώντας ίσως και το πολυδαίδαλο της νομοθεσίας και των εγκυκλίων, οδήγησε στο σημερινό χάος και στην παρανομία. Θύμα της, η πόλη και οι κάτοικοι, ιδιαίτερα της ανατολικής και βόρειας Λαμίας. Θύμα της το περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων των ανατολικών συνοικιών και η αισθητική. Τα αποτελέσματα και οι πληγές αυτής της πολιτικής θα κάνουν πολλά χρόνια να επουλωθούν. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε από τώρα τη λίστα αυτών που είχαν την ευθύνη και έπαιξαν με τις τύχες της πόλης, για να τους μνημονεύουμε…

Με τα καίρια ερωτήματα που προκύπτουν και με την απόρριψη από το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο (εκτός εξαιρέσεων…), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μιας από τις εταιρείες, για συνέχιση της λειτουργίας με πρόσχημα την αποκατάσταση, λέμε ότι δεν υπάρχει πιο κάτω σκαλί…Επείγει να αναζητηθούν τα πραγματικά, τα ουσιαστικά αίτια της κρίσης των λατομείων και να πάψουν όσοι έχουν την ευθύνη να στρουθοκαμηλίζουν και να αρκούνται σε αφορισμούς και χαρακτηρισμούς. Αυτά που βλέπουμε και ζούμε στην περιοχή, είναι δικά τους έργα. Η καταδίκη και η καταψήφιση τους αντιστοιχεί. Είναι καταδίκη του έργου τους, που αυτοί κατασκεύασαν, αφήνοντας τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους σε «συνεργασία» με τους αόρατους μηχανισμούς των μικρών και μεγάλων συμφερόντων.

Ο λαϊκισμός έχει και τα όριά του, ειδικά όταν συνοδεύεται με λευκά και αποχές. Ο κ νομάρχης είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη της υπόθεσης των λατομείων και για την αποτυχία, γιατί πάνω από πέντε χρόνια νομάρχης δεν μπόρεσε να τα απομακρύνει, όπως είχε υποσχεθεί, πριν αναλάβει αυτό το ρόλο. Τι τους κάνουν τους μάνατζερς που αποτυγχάνουν κ νομάρχη; Η ίδια ευθύνη αντιστοιχεί και στον κ δήμαρχο, ο οποίος απλά απουσιάζει…

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη λατομική περιοχή, την οποία εξήγγειλε εδώ και δύο χρόνια ο κ νομάρχης, το μόνο που μπόρεσε να πει στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι ότι πιθανόν να αξιοποιηθεί ένα επιπλέον τμήμα, της ήδη εγκεκριμένης περιοχής, στην άλλη πλευρά. Μα, η ήδη εγκεκριμένη νέα λατομική περιοχή, έχει επτά θέσεις, για τις οποίες υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τις πέντε, άρα υπάρχουν ήδη δύο κενές. Είναι δυνατόν να υπάρξουν πάνω από επτά λατομεία, όταν ξέρουμε ότι τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας θα τελειώσουν σύντομα;

Αναρωτήθηκε με ρητορικό τρόπο γιατί η αποκατάσταση δεν έγινε μέχρι τώρα και γιατί να γίνει τώρα… Το δικό μας ερώτημα είναι, γιατί κύριε νομάρχη δεν τους ελέγξατε; Μήπως δεν ξέρατε ότι δεν κάνουν αποκατάσταση; Μήπως δεν εποπτεύετε εσείς τις Υπηρεσίες και τους Φορείς Ελέγχου; Θα μας τρελάνετε; Μήπως κάνουν αποκατάσταση οι άλλες εταιρείες;

Είπε ότι περιμένει να βγει η απόφαση του Εφετείου και ότι συμφωνεί στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Γιατί τότε δεν επέμεινε από την αρχή σ' αυτή τη λύση; Αλλά, να που βγήκε η απόφαση, και το Εφετείο Λαμίας κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης της λατομικής περιοχής Λαμίας και που σημαίνει επανάληψη της δίκης σε ό, τι αφορά την διένεξη μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Ύστερα από την καινούργια εξέλιξη, εκτιμάμε ότι η καλύτερη λύση πια είναι η άμεση αναγκαστική απαλλοτρίωση και η μεταφορά των λατομικών επιχειρήσεων στη Νέα Λατομική Περιοχή χωρίς άλλες χρονοτριβές

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
διαβάστε περισσότερα...

19 Ιουν 2008

Έκκληση για συγκέντρωση υπογραφών
ενάντια στα Μεταλλεία στην Οίτη

Σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να προωθήσετε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
το κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών, που είναι στην παρακάτω διεύθυνση και αφορά τα μεταλλεία στο βουνό της Οίτης.

http://www.gopetition.com/online/19993.html

Προωθήστε το στις δικές σας λίστες e-mail. Είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν υπογραφές


με εκτίμηση

http://www.e-ecology.gr


ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ!

Η ΟΙΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΓΚΙΩΝΑ!!
διαβάστε περισσότερα...

13 Ιουν 2008

Μπάζωμα και τσιμεντάρισμα της ακτής
για την διαπλάτυνση του παραλιακού δρόμου
στην Παραλία Ραχών από τον Δήμο

Μπάζωμα και τσιμεντάρισμα της ακτής για την διαπλάτυνση του παραλιακού δρόμου στην Παραλία Ραχών από τον Δήμο

Σε παράνομο μπάζωμα και τσιμεντάρισμα της παραλίας σε μήκος τουλάχιστον 150 μέτρων προχώρησε ο δήμος Εχιναίων με πρόσχημα την διαπλάτυνση του παραλιακού δρόμου στην Παραλία Ραχών κοντά στο Φάρο, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του αιγιαλού και της παραλίας. Είναι βέβαια μια προσφιλής τακτική πολλών παραλιακών δήμων.

Με δεδομένο όμως ότι οι ακτές και ο αιγιαλός προστατεύονται από το νόμο, η κατασκευή αυτή εκτιμούμε ότι είναι παράνομη και καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν αποφασιστικά για το σταμάτημα των επικίνδυνων αυτών πρακτικών. Η ανάπτυξη της περιοχής της Παραλίας Ραχών και όλων τα παράλιων περιοχών της Φθιώτιδας θα πρέπει να γίνει με κριτήρια βιωσιμότητας, με υπευθυνότητα και μελέτες όπως αρμόζει και όχι με απρογραμμάτιστες, παράνομες και καταστροφικές επεμβάσεις. Εκτός των άλλων (σκοπιμότητα, αισθητική, χειμέριο κύμα) οι τσιμεντένιες κατασκευές, οι επιχωματώσεις και οι ήπιες μηχανικές μέθοδοι, ενώ λύνουν τοπικά το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα η στενότητα ενός παραλιακού δρόμου, επιδεινώνουν ή δημιουργούν άλλα σε άλλες περιοχές, ακόμα και σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Κάθε έργο που κατασκευάζεται στην παράκτια ζώνη αποτελεί εμπόδιο στη φυσική εκτόνωση των παράκτιων μηχανισμών επί της ακτής μεταβάλλοντας την παράκτια κίνηση των ιζημάτων Έτσι μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητα έντονες διαβρώσεις ή προσχώσεις στις γειτονικές ακτές.

Για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε απόφαση για τις παράκτιες περιοχές για το αν χρειάζονται έργα, τι είδους έργα είναι αυτά, πώς κατασκευάζονται κ.λπ. πρέπει να λαμβάνεται μέσα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων με φιλικές μεθόδους.


Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων διαβάστε περισσότερα...

8 Ιουν 2008

ΛΑΡΥΜΝΑ:
Το εργοστάσιο λιθάνθρακα θα είναι το τέλος της!

Είχα καιρό να επισκεφθώ τη Λάρυμνα. Ομολογώ πως περίμενα να τη δω αλλιώς. Η κατάσταση ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ πολύ, αντί να βελτιωθεί. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Τα πανό του Συλλόγου Περιβάλλοντος μας προσγειώνουν ακόμα περισσότερο στην πραγματικότητα. Η επιβάρυνση του τοπίου είναι ορατή. Η μαυρίλα παντού, στον αέρα, στο έδαφος, στο νερό. Νέες μονάδες “Υλικών Αμμοβολής” αριστερά και δεξιά από το δρόμο. Το γραφικό λιμάνι με τις λιγοστές βάρκες στέλνει ένα παράπονο και μια διαμαρτυρία. Οι αρχαιότητες μέσα στο νερό απροστάτευτες.

δείτε τη συνέχεια εδώ
διαβάστε περισσότερα...

5 Ιουν 2008

Βραβεύτηκε το www.e-ecology.grΤο www.e-ecology.gr βραβεύτηκε στα πλαίσια των βραβείων
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008,
που διοργανώνει κάθε χρόνο η Αστική Εταιρεία
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

"ecocity"

Η απονομή των βραβείων έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Ιουνίου.

Στο www.e-ecology.gr απονεμήθηκε το βραβείο ιστοσελίδας
στην κατηγορία των Μέσων Ενημέρωσης


Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ecocity http://www.ecocity.gr
διαβάστε περισσότερα...

4 Ιουν 2008

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
5 Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Η ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


4.06.08
Με την ευκαιρία και αυτής της “επετείου” πολλοί είναι αυτοί που θα ανακοινώσουν με έμφαση τις προθέσεις τους και τις όψιμες ευαισθησίες τους για το περιβάλλον. Είμαστε σίγουροι ότι ο ρόλος μας των γενικώς οικολογούντων εκλείπει πλέον. Έτσι είναι πια καιρός να πανηγυρίσουμε τη νίκη και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε στην ενασχόλησή μας με πράγματα ευχάριστα για όλους, μακριά από τις άχαρες εκείνες καταγγελίες για παραλείψεις, σκόπιμες αδιαφορίες, παρανομίες και άλλες τετριμμένες πια έννοιες, που προκαλούν την δίκαιη οργή των “καθολικά ασκούντων με χρηστό τρόπο την εξουσία και διοίκηση” σε ό,τι αφορά το περιβάλλον…

Όσο κι αν θέλουμε να αστειευτούμε, δεν μας βγαίνει. Γιατί και η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος βρίσκει το Νομό μας με σοβαρές περιβαλλοντικές πληγές και προβλήματα. Γιατί η διαχείριση των νερών και η ρύπανση του Σπερχειού και του Μαλιακού, τα μεταλλεία στην Οίτη, η ΛΑΡΚΟ και το εργοστάσιο λιθάνθρακα στη Λάρυμνα και η λαθεμένη ενεργειακή πολιτική, η κατάσταση του Β Ευβοϊκού, τα μεγάλα οδικά έργα, η διαχείριση των σκουπιδιών και οι παράνομες χωματερές, η παράνομη λειτουργία των λατομείων και η ανεξέλεγκτη κατάσταση των “δανειοθαλάμων”, οι προστατευόμενες περιοχές και η μη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο της Αταλάντης, είναι πληγές που “αιμορραγούν”.

Η Λαμία, πόλη πρότυπο τσιμεντούπολης, μια από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, με τα προβλήματα των ελεύθερων χώρων, του πρασίνου, της βιώσιμης κινητικότητας, της ηχορύπανσης, του Ξηριά, είναι στο κέντρο αυτών των “πληγών”.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Για να γίνει η οικολογία κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας, σήμερα και πάντα. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι είμαστε μεν μέρος του προβλήματος, αλλά είμαστε και μέρος της λύσης, αν το θελήσουμε. Αρκεί να ξεφύγουμε από την "αδράνεια του καναπέ" και να γίνουμε υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες

“Θεωρώ ότι το περιβάλλον θα έπρεπε να ανήκει στην κατηγορία της εθνικής μας ασφάλειας. Η υπεράσπιση των φυσικών μας πόρων είναι το ίδιο σημαντική με την άμυνά μας από εξωτερικούς κινδύνους. Αλλιώς τι μένει να υπερασπιστείς;” Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός (από το “E” της Ελευθεροτυπίας) διαβάστε περισσότερα...

2 Ιουν 2008

Θα επιτρέψουμε το έγκλημα σε βάρος της Οίτης;


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

Θα επιτρέψουμε το έγκλημα σε βάρος της Οίτης;


Το θέμα των Μεταλλείων της Οίτης βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Όσοι έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους και έχουν ασχοληθεί με το θέμα στο παρελθόν, το καταλαβαίνουν αυτό. Η γραπτή απάντηση που πήραμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε ερώτησή μας, σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται η υπόθεση των Μεταλλείων, μας ανησυχεί ιδιαίτερα.

Τα μηνύματα είναι πολλά. Η πρόθεση της εταιρείας για εξόρυξη και μέσα στο οροπέδιο της Λούκας Κομποτάδων, ένα από τα ομορφότερα οροπέδια της Οίτης, γνωστό σε όλη την Ελλάδα, πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες μας. Η Λούκα είναι στα όρια της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, πάνω από το χωριό Κομποτάδες. Είναι ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, ανάμεσα σε δυο κορυφές περιστοιχισμένο με έλατα, όπου υπάρχουν δύο κρυστάλλινες πηγές. Στο παρελθόν έχει συζητηθεί και συζητιέται η σκέψη για την κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου από τον ΕΟΣ Λαμίας, θέση που περιέχεται και στη Μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ για την προστασία του Εθνικού Δρυμού.

Οι κάτοικοι του ΔΔ Κουμαριτσίου, της Κοινότητας Παύλιανης και του Δήμου Γοργοποτάμου πρέπει να ανησυχήσουν ιδιαίτερα, τη στιγμή που για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκμετάλλευσης στη θέση «Καραβάκι – Χάνι Παπαμίχου» έχει ήδη συνταχθεί Α.Ε.Π.Ο (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και προωθείται σχέδιο!!!!

Δεν αρκούν όμως οι ανησυχίες. Το θέμα είναι τι κάνουμε συγκεκριμένα. Τι θα κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής της Οίτης, οι φίλοι της Οίτης, οι φορείς, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, οι δήμοι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς. Θα επιτρέψουμε το έγκλημα σε βάρος της Οίτης;

Δείτε παρακάτω την απάντηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 κιν 6977261256


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας :11251 ΑΘΗΝΑ
FAX : 2108662024
Πληροφορίες :Νικόλα Γεώργιος
Τηλέφωνο :2108645125

Αθήνα 16-5-2008
Α.Π.: 184518/1471

ΠΡΟΣ
Οικολόγοι Πράσινοι
"Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας"
Υπόψη κου Στέφ. Σταμέλλου
Πλούτωνος 1 35100 ΛΑΜΙΑ


ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτησή σας

ΣΧΕΤ.: Η από 22-4-08 αίτησή σας (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 184518/1471/22-4-08)

Σε απάντηση της σχετικής σας αίτησης και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε ότι για την αναφερόμενη στην αίτησή σας περιοχή και τις σχετικές γι' αυτήν εξορυκτικές δραστηριότητες της ΕΛΜΙΝ Α.Ε. ισχύουν τα εξής:

Α. Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων :

Η με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 11900/20-8-03 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για υπόγεια εκμετάλλευση Βωξίτη στη θέση Κοκκινόβραχος Δ.Δ. Μεξιατών Δήμου Υπάτης με ισχύ μέχρι τις 20-8-2010.

Η με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 132432/4963/3-10-05 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη στη θέση "Ψωμούλα - Ο.Π. 157", εντός των ορίων του Δ.Δ.Κομποτάδων, Δήμου Υπάτης Ν. Φθιώτιδας με ισχύ μέχρι τις 3-10-2012.

Η με αρ. πρωτ. 129932/4046/8-8-05 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και Υπ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ για υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη για τη θέση «Δυο Βουνά» Δήμου Γοργοποτάμου με ισχύ μέχρι τις 8-8-2010

Β. Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα κάτωθι :

1. Μ.Π.Ε. για υπόγεια εκμετάλλευση Βωξίτη στη θέση Κοκκινόβραχος Δ.Δ. Μεξιατών Δήμου Υπάτης. Πρόκειται για επέκταση του χώρου της περίπτωσης Α1 ανωτέρω κατά 1 περίπου στρέμμα

2. Μ.Π.Ε. για υπόγεια εκμετάλλευση Βωξίτη στις θέσεις "Δυό Βουνά - Κοπρισιές" στο Δήμο Γοργοποτάμου και για τις εγκαταστάσεις θραύσης της ΕΛΜΙΝ.

3. Μ.Π.Ε. για έρευνα κοιτασμάτων Βωξίτη δια γεωτρήσεων, στην Οίτη στα όρια των Δήμων Υπάτης και Γοργοποτάμου

4. Μ.Π.Ε. για υπόγεια εκμετάλλευση Βωξίτη στη θέση "Καραβάκι - Χάνι Παπαμίχου"
Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη μελέτη, συντάχθηκε και προωθείται σχέδιο Α.Ε.Π.Ο.

5. Μ.Π.Ε. για υπόγεια εκμετάλλευση Βωξίτη στη θέση "Τσιμπόγιαννος"

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για την έκδοση άδειων λειτουργίας ή εγκατάστασης

Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας


Εσωτερική διανομή:
- Αρχείο Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- Χρονολ. Αρχείο
- Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων
- Νικόλα Γ. 15-5-08

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. Μανούρης διαβάστε περισσότερα...

23 Μαΐ 2008

κ Νομάρχη, όχι μόνο μεγάλα λόγια για το περιβάλλον!


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

κ Νομάρχη, όχι μόνο μεγάλα λόγια για το περιβάλλον!

22.5.2008

Αρνήθηκε σήμερα ο νομάρχης Φθιώτιδας, ο κ Χειμάρας, να συζητήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο και να εγκρίνει ψήφισμα κατά του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με λιθάνθρακα στη Λάρυμνα. Το ψήφισμα έφερε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ Μαριάς. Ο κ Χειμάρας αρνήθηκε λέγοντας ότι το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να έρθει για συζήτηση σε επόμενο Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία...

Αναρωτιόμαστε ποια είναι αυτά τα τεκμηριωμένα στοιχεία, που θα βοηθήσουν τον κ νομάρχη να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα τέτοιο εργοστάσιο. Τόσο καιρό δεν άκουσε τίποτα; Δεν είδε τις κινητοποιήσεις των γύρω νομών και τα συλλαλητήρια; Δεν βρήκε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να ακούσει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία των κατοίκων της Λάρυμνας και του Δημοτικού Συμβουλίου Οπουντίων; Έτσι αντιλαμβάνεται την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του Β Ευβοικού και της Λάρυμνας;

Μάλλον άλλα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο κ Χειμάρας. Και με τον λαϊκίστικο τρόπο που τον διακρίνει, αφήνει τον χρόνο να κυλάει, αρκεί αυτός να μην τοποθετείται στα ζητήματα που καίνε. Την ίδια τακτική που εφαρμόζει και σε άλλες περιπτώσεις προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις των διαφόρων συμφερόντων και των μηχανισμών. Να γιατί δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις κατά του Λιθάνθρακα και να γιατί είναι ο μόνος από τους έξι νομάρχες των νομών, στους οποίους μεθοδεύεται η κατασκευή τέτοιων εργοστασίων, που δεν έστειλε απάντηση σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο της οργάνωσης του WWF.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οφείλει να παρακολουθεί τα προβλήματα του περιβάλλοντος από κοντά και να είναι πρώτη στους αγώνες, είτε για την ευαισθητοποίηση των πολιτών είτε για την ανατροπή των σχεδίων που καταστρώνονται και απειλούν το επίπεδο της ζωής μας
Καλούμε τους πολίτες της Φθιώτιδας να ξεφύγουν από την "αδράνεια του καναπέ" και να μετάσχουν πιο ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Για την ενέργεια υπάρχουν άλλες λύσεις και ο λιθάνθρακας δεν είναι μια από αυτές.


πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 6977261256 διαβάστε περισσότερα...

4 Μαΐ 2008

Άμεση η απάντηση του νομάρχη Φωκίδας

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νομάρχη Φωκίδας σχετικά με την καταγγελία μας για τα κρεμασμένα ζώα στον οδικό άξονα Λαμίας - Λιδωρικίου - Ναυπάκτου και δίπλα στη Λίμνη του Μόρνου.

Ο κ Νομάρχης μας πήρε προσωπικά τηλέφωνο να μας εξηγήσει ότι σε συνεννόηση με το δήμο Λιδωρικίου απομακρύνθηκε το κρεμασμένο ζώο και ότι βρέθηκε ο δράστης. Όπως είπε ο κ Νομάρχης πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε κρεμάσει πριν λίγους μήνες τους δύο σκοτωμένους λύκους. Πρόκειται για κτηνοτρόφο, ο οποίος θέλησε μ' αυτό τον τρόπο να εκφράσει την αγανάκτησή του! γιατί οι λύκοι του έχουν φάει ζώα, όπως το συγκεκριμένο γουρούνι! Άφησε δε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να κινήσει νομική διαδικασία για την συγκεκριμένη υπόθεση και ότι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο.

Από την πλευρά μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ Νομάρχη και να τον συγχαρούμε για την άμεση αντίδρασή του διαβάστε περισσότερα...

2 Μαΐ 2008

Κρεμασμένα ζώα στο δρόμο...

Την εικόνα αυτή αντικρύσαμε την 1η Μαίου, αυτή τη φορά απέναντι από το Κάλλιο, που πριν λίγους μήνες η εικόνα των δύο κρεμασμένων λύκων έκανε τον γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο. Είναι λίγο έξω από το Λιδωρίκι, πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα Λαμίας - Μπράλλου - Παύλιανης - Λιδωρικίου - Ναυπάκτου και είναι ένα νεκρό γουρούνι κρεμασμένο στο δέντρο σε κατάσταση σήψης και δίπλα ένα κόκαλο κεφαλιού ζώου, μάλλον βοδιού. Ίσως να είναι κάποιος ψυχικά άρρωστος, που βρίσκει αυτό τον τρόπο να εκφράσει τα αρρωστημένα ένστικτά του, ΟΚ, αλλά δεν υπάρχει κανένας στην περιοχή να τον βάλει στη θέση του ή να απομακρύνει το ζώο, που μένει εκεί μέρες κρεμασμένο στη θέα όλων των περαστικών; Είναι κι αυτό στοιχείο του πολιτισμού μας; ή είναι μια τουριστική ατραξιόν; Πάντοτε στα χωριά μας υπήρχε, και υπάρχει, σεβασμός στα ζώα, άγρια και ήμερα. Όταν πεθαίνουν, τα θάβουν. Αυτή η εικόνα υπερβαίνει τα όρια της λογικής.

Υπάρχουν ευθύνες στις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και στο Δήμο Λιδωρικίου, που έχουν να κάνουν με τη μεταχείριση των ζώων (κάποιος επιτέλους πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματα των ζώων), με τα θέματα της υγείας των κατοίκων, την αισθητική και την τουριστική προβολή, μιας κατά τα άλλα όμορφης περιοχής.

Τέτοιες εικόνες προσβάλουν τον πολιτισμό μας και πληγώνουν το συναίσθημα ιδιαίτερα των παιδιών. Τέτοιες εικόνες "κρύβουν" την Ελλάδα, την ορεινή Ελλάδα που ακόμα αντιστέκεται, που ακόμα ανασαίνει. διαβάστε περισσότερα...

28 Απρ 2008

Αμμοληψία στους πρόποδες της Οίτης


26/4/2008
Για όποιον ζει στην περιοχή Βαρδατών, βλέπει μέρα με την μέρα να αλλοιώνεται το φυσικό πρανές (ανάγλυφο) από τους πρόποδες της Οίτης.

Η απόληψη αδρανών υλικών και άμμου από τα ποτάμια είναι μια δραστηριότητα που συχνά καταγγέλλεται από τους εραστές της φύσης και τους απανταχού «οικολόγους». Ενταγμένοι οι ίδιοι στη γενικότερη λογική στο ότι «η φύση τα πάντα έπλασε με σοφία», είναι λογικό να αντιδρούν σε κάθε τέτοια κακοποίηση της φύσης (βίαιη αλλαγή του περιβάλλοντος) την οποία προκαλεί ο άνθρωπος.

Η ευαισθησία αυτή ασυναίσθητα υπάρχει ενδόμυχα και σε κάθε κάτοικο της παραπάνω περιοχής, ως διαπίστωση και μόνον, διότι όταν φτάνει η συζήτηση στο : «να αντιδράσουμε βρε αδερφέ», τότε η γνωστή απάντηση : «Μη μιλάς . . . θα βρεις το μπελά σου».

Έχουν δυστυχώς δίκαιο οι χωριανοί μου να «φυλάγονται», αυτός ο τόπος έχει νόμιμα καταπατηθεί και πολλοί συγχωριανοί μας ευρίσκονται ακόμη υπόδικοι στα δικαστήρια.

Είναι το αποτέλεσμα της αμετροέπειας κάποιων οι οποίοι διέθεσαν κατά καιρούς «γη και ύδωρ» και κάποιοι άλλοι δυστυχώς ακόμη και σήμερα «βαρύνονται» με τις συνέπειες των αντιδρασεών τους, από τις «Δωρεάν Παραχωρήσεις».

Ποιος να καταγγείλει ποιόν, όταν το κεφάλι του ψαριού μπορεί και απασχολεί ανασφάλιστους εργάτες ή χτίζει παράτυπα και έχει το ακαταδίωκτο ;

Ποιος να καταγγείλει ποιόν, όταν η τοπική κοινωνία με τους καταφερτζήδες τοπικούς άρχοντες μπορεί και «εξαγοράζει ψήφους» ή ξοδεύει τα χρήματα του ευρύτερου Δήμου για έργα που εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα των ιδίων και των αποκλειστικών συγγενών - φίλων ψηφοφόρων ;

Ποιος να καταγγείλει ποιόν, όταν το νερό της πηγής διασώθει την τελευταία στιγμή, μετά από παρέμβαση της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα του Ν. Κρικέλου ; (βλέπε σε άλλη καταχώρηση με θέμα τα «νερά»).

http://www.e-ecology.gr/DiscView.asp?mid=648&forum_id=2&

Είναι δύσκολο λοιπόν να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, πολύ δε περισσότερο να τεκμηριώσεις μια παρανομία, η οποία μπορεί μεν να έχει λογική οικολογική βάση, αλλά στερείται στην καλύτερη των περιπτώσεων από δικανικές αποδείξεις, όπως για παράδειγμα να αναφέρεις το σχετικό νόμο ή την διάταξη και οπωσδήποτε να αιτιολογήσεις ότι έχεις έννομο συμφέρον.


Στην περίπτωση αυτή λοιπόν πρέπει να καταφύγεις σε πολυέξοδες δικονομικές δαπάνες, δικηγόρων κλπ. Και τέλος ακολουθάς το παράδειγμα του "Σώπα μη μιλάς" (του Αζίζ Νεσίν)

http://www.youtube.com/watch?v=tXUNanrJ29k&eurl=http://nasosgr-zangi.blogspot.com/

Παραθέτω την παρακάτω φωτογραφία για συζήτηση με κάποιους οι οποίοι έχουν την οικολογική ευαισθησία για περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

http://img168.imageshack.us/img168/986/receivedsand01zh9.jpg


(photo.1) Από τη φωτογραφία αυτή φαίνεται καθαρά η αμμοληψία που προηγήθηκε και το διαμορφωμένο ανάγλυφο του τοπίου.
Είναι η περιοχή της θέσης «Παλιουριάς Βαρδατών», όπως είναι σήμερα και συνεχίζεται και σε άλλα σημεία όπως παρακάτω ακόμη και σήμερα.

http://img246.imageshack.us/img246/6671/besideub7.jpg

(photo.2) Εδώ πίσω γίνεται αυτή την στιγμή αμμοληψία.

http://img118.imageshack.us/img118/6033/nextpointls3.jpg
(photo.3) Και εδώ είναι προφανώς το επόμενο χτύπημα του βουνού.


Ποιοι είναι αυτοί που έδωκαν τέτοια άδεια δεν γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζω και ποιοι είναι οι εργολάβοι που το «διαμόρφωσαν».

Με την ελπίδα να βρεθεί μια άκρη καταθέτω τις παραπάνω επισημάνσεις μου, είναι κρίμα να αλλάζει τόσο εύκολα το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του δέλτα του Σπερχειού. Είναι η βάση του NATURA του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «τόπων» μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταρτίστηκε με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος «CORINE BIOTOPES».

==========================================================================
Σημείωση : Επειδή το forum δεν υποστηρίζει φωτογραφίες, κάνε copy-paste την κάθε photo σε άλλο παράθυρο σε νέο URL. / Η καταχώρηση φιλοξενείται και στο παρακάτω σύνδεσμο με εικόνες:
http://nasosgr.forumup.gr/index.php?mforum=nasosgr διαβάστε περισσότερα...

18 Απρ 2008

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΕΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΕΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ


Λαμία, 18.4.2008

Σε Συνέντευξη Τύπου και απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι αναμένεται η θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τις άδειες των δύο λιθανθρακικών μονάδων στο Αλιβέρι και τη Λάρυμνα, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται τα σχετικά τεύχη των Διακηρύξεων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ΔΕΗ επιμένουν στην κατασκευή νέων λιθανθρακικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Πέρα από τα γενικότερα θέματα της αλλαγής του ενεργειακού μοντέλου της χώρας μας, του τεράστιου ζητήματος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, της συνέχισης της εξάρτησης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες, τονίζουμε ότι η περιοχή της Λάρυμνας έχει περιέλθει σε συνθήκες ανεπανόρθωτης οικολογικής καταστροφής. Το εργοστάσιο λιθάνθρακα θα είναι το τέλος της.

Το λιμάνι και η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής του Ευβοϊκού ακυρώνει οποιαδήποτε τουριστική προοπτική των παράκτιων ζωνών και στις δύο πλευρές, της Φθιώτιδας και της Εύβοιας. Κανένα τέτοιο εργοστάσιο δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό, την αλιεία, την γεωργία και τις άλλες ήπιες δραστηριότητες των κατοίκων.

Οι χαλαρές, είναι γεγονός, αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής της Λάρυμνας, σε σχέση με τις δυναμικές αντιδράσεις άλλων περιοχών (Μαντούδι, Άσπρα Σπίτια, Αλμυρός, Καβάλα, Αστακός), δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα σχέδια της κυβέρνησης και της ΔΕΗ. Έτσι το γεγονός ήταν αναμενόμενο, μετά μάλιστα και τη στάση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Ο κ Χειμάρας είναι ο μόνος από τους έξι νομάρχες των νομών, στους οποίους μεθοδεύεται η κατασκευή τέτοιων εργοστασίων, που δεν έστειλε απάντηση σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο της οργάνωσης της WWF

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουμε στην πολυκεντρική ισόρροπη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στον αποκλεισμό της κατασκευής νέων ανθρακικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, στη στήριξη και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τον οικιακό τομέα, στον τερματισμό των άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, στην απαγόρευση πώλησης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, στην ενίσχυση της εγχώριας έρευνας και εφαρμογής για νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, αλλά και στα άμεσα μέτρα περιορισμού της σπατάλης και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην κατοικία, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μεγάλης κλίμακας, με έμφαση τα σχολεία

Η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα είναι η μεγάλη υποχρέωση της εποχής μας

Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 6977261256 διαβάστε περισσότερα...