Follow @SStamellos

16 Σεπ 2008

Οι απαντήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του λατομείου στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου,πήραμε και δημοσιεύουμε τις τέσσερεις απαντήσεις από:
1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (31/7/2008)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (18/8/2008)
3. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ (26/8/2008)
4. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ (29/8/2008)
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (9/9/2008)

Το πρώτο σχόλιό μας είναι: "Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε". Καμιά απάντηση επί της ουσίας. Μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
Α.Π.: Κ 6707

Προς: κ. Γεώργιο Σουφλιά
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ. Στέφανο Σταμμέλο
εκπρόσωπο της
Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας
των Οικολόγων Πράσινων
sstamell@otenet.gr


Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε την από - 28.7.2008 - ηλεκτρονική επιστολή του κου Στέφανου Σταμέλλου, εκπροσώπου της Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων, που στάλθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να εξετάσετε το θέμα στο οποίο αναφέρεται.

Στέλλα Δελή
Σημ : Παρακαλούμε στα απαντητικά σας έγγραφα να αναφέρεται απαραίτητα ο Αριθμός Πρωτοκόλλου μας.
------------------------------------------------------------------------------
Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674 Αθήνα

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 38
Τ.Κ.: 35100
FAX: 22310-30637
Πληροφορίες: Κ. Θερµογιάννης
Τηλέφωνο: 22310-47408

Λαµία 18/8/2008
Αρ. πρωτ. 59574/11810


ΠΡΟΣ: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ε.Υ.Δ.Ε. - Α/Δ Π.ΑΘ.Ε.
Τ.Κ.Ε. ΘΗΒΑΣ
520 χλµ ΕΟ Αθηνών Λαµίας
320 11 - ΟIΝΟΦΥΤΑ

ΘΕΜΑ:
Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του ΠΑΘΕ µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ :
Η από 28Π/2008 επιστολή της «ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Ύστερα από την ανωτέρω σχετική επιστολή, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, παρακαλούµε να µας απαντήσετε, το συντοµότερο δυνατόν, εάν έχουν περατωθεί οι εργασίες για το τµήµα του αυτοκινητόδροµου Π.ΑΘ.Ε. από την Χ.Θ. 175+800 έως 181 +600 κι αν αυτό έχει παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤ.Ε.», γνωρίζοντάς σας ότι η εν λόγω εταιρεία για το σκοπό αυτό έχει εκµισθώσει δανειοθάλαµο γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων µε χρόνο λειτουργίας ίσο µε το χρόνο περάτωσης του έργου και όχι πέραν του τέλους του έτους 2008 και σύµφωνα µε τους όρους της εκµίσθωσης οφείλει µετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει το χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υψηλάντη 1
35100 - ΛΑΜΙΑ
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ


Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου


3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6417960
Fax: 210.6430637
e-mail:

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Α.Π.107161

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ
Λ. Αλεξάνδρας 205, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

KOIN: 1. ΥΠΕΧΩΔΕ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ)
Τοµέας Νότιας Ελλάδας
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
Μ. Μπότσαρη 3, 35 Ί 00 Λαµία
fax: 22310.42502

3. Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1, 35100 Λαµία


Θέμα: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ

Σχετ: α) Το µε 59512/6321/4.8.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (απ ΕΥΠΕ 107161/18.8.2008) και η συνηµµένη σε αυτό επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ-ΕΠΟ) µε απ ΟΙΚ. 103102/12.4.2006 για τους δανειοθαλάµους γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµένων Βούρλων, για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ.

Κατόπιν του α' σχετικού, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε λεπτοµερώς τους ερωτώντες και την ΕΥΕΠ για τα θέµατα που θίγονται στην επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
Υπενθυµίζεται ότι, βάσει των όσων αναφέρονται στην ως άνω επιστολή, πρόκειται για έναν εκ των δανειοθαλάµων για τους οποίους εκδόθηκε η β' σχετική ΚΥΑ-ΕΠΟ. Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση των εκτάσεων δανειοληψίας, για την τήρηση των οποίων θα πρέπει να ενηµερωθούν οι ερωτώντες και η ΕΥΕΠ.
Η ΕΥΕΠ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις ενέργειες αρµοδιότητάς της.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.ΕΥΠΕ
2.Χρον. Αρχείο
3.Τµήµα Α'
4.Αλέξανδρος Κουλίδης


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΖΩΝΟΙ)
Τ.Κ.Ε ΘΗΒΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: 52ο χιλιόµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας
Τ.Κ. 32011 ΟIΝΟΦΥΤΑ
Πληροφορίες κ Ντούντα
Τηλέφωνο: 22950 - 42397
F Α Χ: 22950 - 42146
e-mail: pathe_thi@tee.gr

Θήβα, 29/08/2008
Α.Π. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ/606

ΠΡΟΣ: Την ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ
Σπ.Τρικούπη 60
11473 Αθήνα

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Παράκαµψης Καµ.Βούρλων Ν Φθιώτιδας: Τµήµα Α/Δ ΠΑΘΕ από Έξοδο Σήραγγας Κνηµίδος (Χ.Θ. 171+693) µέχρι Σκάρφεια».

Θέμα: Διαβίβαση επιστολής


Σχετ: Η από 4-8-2008 επιστολή των Οικολόγων Πράσινων, Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας

Σας διαβιβάζουμε συνηµµένα την παραπάνω σχετική επιστολή και παρακαλούμε να µας ενημερώσετε σχετικά για τα αναφερόμενα σε αυτήν. Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση του Περιβάλλοντος χώρου του Λατομείου παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία µας, εάν οι εργασίες αυτές εκτελεσθούν από εσάς (ως υπεργολάβος του έργου) ή από την Ανάδοχο του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ
Τα παραπάνω σχετικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ
2) ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤιΚΗ ΑΕ .
3)ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πλούτωνος 1, Λαµία Τ. Κ 35 100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Προϊστάμενος
2. κ. Φουρναράκης
3. κ. Ντούντα
4. ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ
5. Χ.Α

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ


5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δινση Τ.Κ.

FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο

ΚΥΠΡΟΥ 38 35100 22310-30637

Κ. Θερµογιάννης 22310-47408

Λαµία 9/9/2008 Αρ. πρωτ. 69872/13554

Oικολόγοι Πράσινοι
πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 35100 - ΜΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του Α/Δ Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ: α) Η από 28/7/2008 επιστολή σας
β) Το αριθ. 59574/11810/18-8-2008 έγγραφό µας

γ) Το αριθ. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΝ627/29-8-2008 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι Ε.Υ.Δ.Ε. - Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.

Σε απάντηση της ανωτέρω α' σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το γ' σχετικό, οι εργασίες του έργου της κατασκευής τµήµατος του Αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας, για το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει µισθώσει τον αναφερόµενο στο θέµα δανειοθάλαµο, θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2008 και κατά συνέπεια η αποκατάσταση του εν λόγω δανειοθαλάµου θα πραγµατοποιηθεί επίσης έως το τέλος του ιδίου έτους.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υψηλάντη 1 35100-ΜΜIΑ
(Σχετ: 6061/29-7-2008)

Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡ. ΝΤΖΑθΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: